การขอสิทธิประโยชน์/

ทุนสนับสนุนนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจร มากยิ่งขึ้น IDG จึงมีบริการที่ปรึกษา ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆในการขอเข้าร่วมโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการขอรับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐ เป็นการนำองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ให้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากหน่วยงานรัฐ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมเหล่านั้น ให้มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มความสามารถ และยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์4.0 อีกด้วย