OUR BLOG

การขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

การขออนุญาติผลิตถุงมือทางการแพทย์


การขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิตเพื่อขายถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาต ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะผลิตเพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้
การแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
  • แบบแจ้งการผลิต (จ.พ.ม. 4)
  • ฉลาก
  • เอกสารที่ระบุถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
  • หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการ
 2. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการผลิตและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ ผ.พ.1)
ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม
การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

 1. แบบคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (ผ.พ.1) (2 ชุด)
 2. เอกสารแนบท้ายแบบ ผ.พ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ผลิตถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์
  • ประเภทและชนิดของถุงมือทางการแพทย์
  • ลักษณะของเครื่องมือแพทย์
  • การบรรจุ
  • กรรมวิธีการผลิต
  • ข้อบ่งใช้
  • วิธีการใช้
  • การเก็บรักษา
  • คุณภาพหรือวิธีการตรวจสอบ
  • ฉลาก
  • ตัวอย่างหรือภาพแสดงลักษณะโดยละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ 25 วันทำการกรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ
ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ 1000 บาท และมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ห้านับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

การขอนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาติ ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะนำเข้าพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้
การแจ้งการนำเข้าถุงมือทางการแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
 2. กรอกแบบ จ.พ.ม.4
 3. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการนำเข้าและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ น.พ.1)
ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม
การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์
ให้ผู้ขออนุญาตนำเข้า (น.พ.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน จำนวน 2 ชุดดังนี้

 1. แบบคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (น.พ. 1)
 2. เอกสารแนบท้าย นพ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์

ระยะเวลาได้การดำเนินงาน  60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ  25 วันทำการ กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ
ใบอนุญาติให้ใช้จนถึง 31 ธันวาคมของปีที่ห้า นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @idgthailand                     โทร : 02-0117161 #101

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ