International Website

การขออนุญาติผลิตถุงมือทางการแพทย์

การขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิตเพื่อขายถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาต ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะผลิตเพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้

การแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
  • แบบแจ้งการผลิต (จ.พ.ม. 4)
  • ฉลาก
  • เอกสารที่ระบุถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
  • หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการ
 2. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการผลิตและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ ผ.พ.1)

ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม

การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

 1. แบบคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (ผ.พ.1) (2 ชุด)
 2. เอกสารแนบท้ายแบบ ผ.พ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ผลิตถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์
  • ประเภทและชนิดของถุงมือทางการแพทย์
  • ลักษณะของเครื่องมือแพทย์
  • การบรรจุ
  • กรรมวิธีการผลิต
  • ข้อบ่งใช้
  • วิธีการใช้
  • การเก็บรักษา
  • คุณภาพหรือวิธีการตรวจสอบ
  • ฉลาก
  • ตัวอย่างหรือภาพแสดงลักษณะโดยละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ 25 วันทำการกรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ

ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ 1000 บาท และมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ห้านับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

การขอนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาติ ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะนำเข้าพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้

การแจ้งการนำเข้าถุงมือทางการแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
 2. กรอกแบบ จ.พ.ม.4
 3. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการนำเข้าและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ น.พ.1)

ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม

การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์

ให้ผู้ขออนุญาตนำเข้า (น.พ.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน จำนวน 2 ชุดดังนี้

 1. แบบคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (น.พ. 1)
 2. เอกสารแนบท้าย นพ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์

ระยะเวลาได้การดำเนินงาน  60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ  25 วันทำการ กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ

ใบอนุญาติให้ใช้จนถึง 31 ธันวาคมของปีที่ห้า นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @idgthailand                     โทร : 02-0117161 #101

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การขออนุญาติผลิตถุงมือทางการแพทย์

การขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะผลิตเพื่อขายถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาต ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะผลิตเพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้

การแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
  • แบบแจ้งการผลิต (จ.พ.ม. 4)
  • ฉลาก
  • เอกสารที่ระบุถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย
  • หลักฐานแสดงว่าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ดำเนินกิจการ
 2. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการผลิตและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ ผ.พ.1)

ระยะเวลาดำเนินการ  ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม

การยื่นคำขออนุญาตผลิตถุงมือทางการแพทย์

 1. แบบคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (ผ.พ.1) (2 ชุด)
 2. เอกสารแนบท้ายแบบ ผ.พ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่ผลิตถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์
  • ประเภทและชนิดของถุงมือทางการแพทย์
  • ลักษณะของเครื่องมือแพทย์
  • การบรรจุ
  • กรรมวิธีการผลิต
  • ข้อบ่งใช้
  • วิธีการใช้
  • การเก็บรักษา
  • คุณภาพหรือวิธีการตรวจสอบ
  • ฉลาก
  • ตัวอย่างหรือภาพแสดงลักษณะโดยละเอียด

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ 25 วันทำการกรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ

ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ 1000 บาท และมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่ห้านับตั้งแต่ออกใบอนุญาต

การขอนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขออนุญาติ ณ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข จังหวัดนนทบุรี หรือ ณ สำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดของจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบธุรกิจนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ยื่นแบบแจ้งการผลิตเครื่องมือแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)
 2. ยื่นคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์
 3. เมื่อได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์แล้ว จึงจะนำเข้าพื่อขายได้

การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์ ให้ยื่นคำขอโดยแยกตามชื่อทางการค้า ประเภท ชนิด ลักษณะผิว สารหล่อลื่นและสีของถุงมือทางการแพทย์ โดยอาจยื่นคำขอโยรวมถุงมือหลายขนาด (size) อยู่ในคำขอเดียวกันได้

การแจ้งการนำเข้าถุงมือทางการแพทย์เพื่อเป็นตัวอย่างในการขออนุญาตตามมาตรา 17 (4)

 1. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นแบบแจ้ง
 2. กรอกแบบ จ.พ.ม.4
 3. การพิจารณารับแจ้ง
  • เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสาร ครบถ้วน จากนั้นนำเสนอเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาลงนาม

ท้ายแบบ จ.พ.ม. 4 ที่ลงนามแล้ว ให้ผู้ยื่นคำขอทำการนำเข้าและส่งทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เมื่อได้รับรายงานผลทดสอบแล้ว ให้แนบมาพร้อมคำขออนุญาตผลิตเครื่องมือแพทย์ (แบบ น.พ.1)

ระยะเวลาในการดำเนินการ ไม่เกิน 4 วันทำการ และไม่มีค่าธรรมเนียม

การยื่นคำขออนุญาตนำเข้าถุงมือทางการแพทย์

ให้ผู้ขออนุญาตนำเข้า (น.พ.1) พร้อมเอกสารหลักฐาน จำนวน 2 ชุดดังนี้

 1. แบบคำขออนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์ (น.พ. 1)
 2. เอกสารแนบท้าย นพ. 1
  • เอกสารเกี่ยวกับผู้ขออนุญาต
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานที่นำเข้าและสถานที่เก็บถุงมือทางการแพทย์
  • เอกสารเกี่ยวผลิตภัณฑ์ถุงมือทางการแพทย์

ระยะเวลาได้การดำเนินงาน  60 วันทำการสำหรับกรณีส่งผู้เชี่ยวชาญ  25 วันทำการ กรณีไม่ต้องส่งผู้เชี่ยวชาญ

ใบอนุญาติให้ใช้จนถึง 31 ธันวาคมของปีที่ห้า นับตั้งแต่ปีที่ออกใบอนุญาต

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Line : @idgthailand                     โทร : 02-0117161 #101

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy