International Website

การขอเครื่องหมายรับรองคืออะไร ? แล้วต้องพิจารณาอะไรบ้าง ?

 ก่อนอื่น IDG ขอยกตัวอย่างเครื่องหมายรับรองที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นว่าเครื่องหมายรับรอง คืออะไรและมีหน้าที่อะไร ยกตัวอย่างเช่น
        เครื่องหมายรับรอง (Certification mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายเอาไว้รับรองกับสินค้าหรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นว่าเป็นไปตามเกณฑ์ของเจ้าของเครื่องหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง และยังมีหน้าที่ในการรับรองเกี่ยวกับแหล่งกำเนิด ส่วนประกอบ วิธีการผลิต คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น และเมื่อเจ้าของเครื่องหมายรับรองได้ไปรับรองสินค้าหรือบริการของผู้ใดแล้ว บุคคลนั้นย่อมมีสิทธิใช้เครื่องหมายรับรองนั้นควบคู่ไปกับเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการของตนเองได้นั่นเองค่ะ แต่เจ้าของเครื่องหมายรับรองจะใช้เครื่องหมายนั้นกับสินค้าหรือบริการของตนเองไม่ได้นะคะ ดังนั้นประมาณว่าห้ามนำเครื่องหมายนี้ไปใช้กับสินค้าหรือบริการของตน รวมไปถึงการอนุญาตให้คนอื่นใช้เครื่องหมายรับรองต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของเจ้าของด้วย

      ดังนั้น ในการอนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองนายทะเบียนจะพิจารณาถึงความสามารถในการรับรองของผู้ขอรับเครื่องหมายรับรองด้วย โดยเกณฑ์ในการขอเครื่องหมายรับรองในเรื่องการพิจารณารับจดทะเบียน ก็ยังคงยึดตามเงื่อนไขของการขอจดทะเบียนเครื่องหมายทั่วไป คือ

1. เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

2. เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

3. ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียน ไว้แล้ว 

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะสามารถช่วยผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน มีความเข้าใจในการขอเครื่องหมายรับรองได้มากขึ้น เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้า ไม่น้อยกว่า 10 ปี ที่ให้คำปรึกษาท่านได้

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า 02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

Line: @idgthailand

Our Service

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
crossmenuchevron-down