OUR BLOG

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับผู้ประกอบการไทย

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับผู้ประกอบการไทย

mn

ประเทศเพื่อนบ้านเรา    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ ประเทศพม่า    เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเนื่องจากประเทศพม่าได้มีการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศพม่า และประเทศพม่าได้เริ่มมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีนักลงทุนจากทั้งประเทศไทย และต่างประเทศเข้าไปลงทุน อีกทั้งประเทศพม่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการก่อนไปลงทุนในประเทศพม่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าแต่เดิมเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะทำการประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ( PUBLICATION OF NEWSPAPER CAUTIONARY NOTICES) เท่านั้น

ส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบใหม่ที่ประเทศพม่าจะนำมาใช้ใน ปี 2017 เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยระบบการจดทะเบียน และใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า ( FIRST TO FILE SYSTEM)ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นั้นจะเป็นไปตามระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสากล ทั้งนี้กฏหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ที่จะใช้นั้นน่าจะครอบคลุมถึง

“เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง”

ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะคุ้มครองถึงเครื่องหมายเสียงและเครื่องหมายกลิ่นด้วย อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

ทั้งนี้ทาง IDG ขอแนะนำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนปี 2017 ควรที่จะรีบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกครั้งภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นี้

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ