International Website

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับผู้ประกอบการไทย

ประเทศเพื่อนบ้านเรา    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ ประเทศพม่า    เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเนื่องจากประเทศพม่าได้มีการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศพม่า และประเทศพม่าได้เริ่มมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีนักลงทุนจากทั้งประเทศไทย และต่างประเทศเข้าไปลงทุน อีกทั้งประเทศพม่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการก่อนไปลงทุนในประเทศพม่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าแต่เดิมเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะทำการประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ( PUBLICATION OF NEWSPAPER CAUTIONARY NOTICES) เท่านั้น

ส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบใหม่ที่ประเทศพม่าจะนำมาใช้ใน ปี 2017 เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยระบบการจดทะเบียน และใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า ( FIRST TO FILE SYSTEM)ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นั้นจะเป็นไปตามระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสากล ทั้งนี้กฏหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ที่จะใช้นั้นน่าจะครอบคลุมถึง

“เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง”

ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะคุ้มครองถึงเครื่องหมายเสียงและเครื่องหมายกลิ่นด้วย อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

ทั้งนี้ทาง IDG ขอแนะนำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนปี 2017 ควรที่จะรีบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกครั้งภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นี้

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์กับผู้ประกอบการไทย

ประเทศเพื่อนบ้านเรา    สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ ประเทศพม่า    เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสนใจเนื่องจากประเทศพม่าได้มีการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศพม่า และประเทศพม่าได้เริ่มมีการเปิดประเทศมากยิ่งขึ้นและเริ่มมีนักลงทุนจากทั้งประเทศไทย และต่างประเทศเข้าไปลงทุน อีกทั้งประเทศพม่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกฏหมายและกฏระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการลงทุน ดังนั้นผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและให้ความสำคัญในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการก่อนไปลงทุนในประเทศพม่า การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าแต่เดิมเมื่อได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้วก็จะทำการประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ( PUBLICATION OF NEWSPAPER CAUTIONARY NOTICES) เท่านั้น

ส่วนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระบบใหม่ที่ประเทศพม่าจะนำมาใช้ใน ปี 2017 เครื่องหมายการค้าได้รับความคุ้มครองโดยระบบการจดทะเบียน และใช้ระบบยื่นก่อนมีสิทธิดีกว่า ( FIRST TO FILE SYSTEM)ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นั้นจะเป็นไปตามระบบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบสากล ทั้งนี้กฏหมายเครื่องหมายการค้าใหม่ที่จะใช้นั้นน่าจะครอบคลุมถึง

“เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการ เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง”

ซึ่งเครื่องหมายการค้าจะคุ้มครองถึงเครื่องหมายเสียงและเครื่องหมายกลิ่นด้วย อีกทั้งเครื่องหมายการค้ายังสามารถต่ออายุได้ทุกๆ 10 ปี

ทั้งนี้ทาง IDG ขอแนะนำว่าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนและประกาศโฆษณาความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ก่อนปี 2017 ควรที่จะรีบจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอีกครั้งภายใต้ระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่นี้

crossmenuchevron-down