สถิติ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย ประจำปี 2561

จดเครื่องหมายการค้า

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา จดเครื่องหมายการค้าซึ่งวันนี้ IDG จะขอนำข้อมูลและตัวเลขที่น่าสนใจมาวิเคราะห์และเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ดังนี้

จำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2561

ปี 2561 มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (นับตามจำนวนคำขอ) รวม 47,246 คำขอ และนับตามจำนวนจำพวกรวม 62,451 จำพวก1 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีจำนวนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสูงเกิน 60,000 จำพวก และสูงที่สุดนับตั้งแต่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

trademark
จดเครื่องหมายการค้า

กลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุด

การจดเครื่องหายการค้า กลุ่มเครื่องหมายที่ยื่นคำขอสูงสุดคือ เครื่องหมายบริการ (จำพวก 35-45) จำนวน 15,217 คำขอ ส่วนกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุดได้แก่ กลุ่มเครื่องสำอาง ยา ผลิตภัณฑ์เคมี (จำพวก 1-5) มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงถึง 13,908 คำขอ รองลงมาคือกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม ของหวาน (จำพวก 29-33) จำนวน 9,719 คำขอ และกลุ่มเครื่องจักรกล เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ อาวุธ (จำพวก 7,9-13) จำนวน 4,675 คำขอ

การจดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่ยื่นคำขอจดทะเบียนสูงที่สุด

ประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยสูงสุดในปี 2561 ได้แก่ ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ยกเว้นประเทศไทย) โดยมีคนไทยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศสูงถึง 28,138 คำขอ คิดเป็นร้อยละ 60 ของคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งหมดในปี 2561 (47,246 คำขอ)

สถิติการจดเครื่องหมาย

จากข้อมูลสถิติข้างต้นแสดงให้เห็นว่า จำนวนการคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้อัตราการเติบโตจะไม่ร้อนแรงมากนักเหมือนในบางประเทศ โดยกลุ่มสินค้าที่มีการยื่นคำขอจดทะเบียนสูงสุดยังคงเป็นกลุ่มเครื่องสำอาง ยา และผลิตภัณฑ์เคมี และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และที่สำคัญ จากข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการชาวไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเครื่องหมายการค้ามากขึ้น โดยในปี 2561 มีคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยคนไทยเพิ่มขึ้นเกือบ 5,000 คำขอเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

1 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีหลายจำพวกในคำขอเดียว (Multiple class)
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ข้อมูลดิบ: กรมทรัพย์สินทางปัญญา (เข้าถึงได้จาก http://www.ipthailand.go.th/th/trademark-010.html) 

Author :

ศิวรุฒิ ธรรมรงค์ (เอส)
ทนายความที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
ฝ่ายเครื่องหมายการค้าและคดี

 

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •