OUR BLOG

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

02

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า

บางท่านอาจไม่ทราบว่า  “เครื่องหมายการค้ามีวันหมดอายุ”  เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วจะมีอายุการคุ้มครอง
10 ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนวันแรก และสามารถต่ออายุเครื่องหมายได้ทุก ๆ 10 ปี หากไม่ต่ออายุภายในระยะเวลาที่กำหนด เครื่องหมายการค้าก็จะถูกเพิกถอนตามกฎหมายไป

การต่ออายุเครื่องหมายการค้า ก็คือการให้เครื่องหมายการค้าเดิมได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายต่อไป รวมถึงการรักษาสิทธิเดิมในเครื่องหมายและรายการสินค้าที่เคยยื่นจด การต่ออายุเครื่องหมายการค้าจะต้องยื่นคำร้องต่ออายุภายใน 3 เดือนก่อนวันสิ้นอายุ และสามารถยื่นคำร้องขอต่ออายุภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นอายุการจดทะเบียน แต่ทั้งนี้จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 20 จากค่าธรรมเนียมปกติ แต่ถ้าต่ออายุหลังจาก 6 เดือนแล้วจะไม่สามารถต่ออายุได้ เครื่องหมายการค้าก็ถูกเพิกถอนไป (พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 53 และ 54)

เอกสารการยื่นคำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า

1. แบบฟอร์ม ก.07 คำขอต่ออายุเครื่องหมายการค้า
– บุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน
– นิติบุคคล – สำเนาหนังสือรับรองบริษัทไม่เกิน 6 เดือน
 – เป็นชาวต่างชาติ ต้องบรองความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าโดย Notary Public ด้วย2.

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมที่เคยยื่นจดไว้ ให้ยื่น ก.06 เพื่อขอแก้ไขข้อมูลเดิม

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ