OUR BLOG

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”

IDGtrip1 1
IDGtrip1 2
IDGtrip1 3

ภาพบรรยากาศเมื่อ 17-19 มีนาคม 2558

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ส่งออกของไทยที่ส่งสินค้า และ/หรือบริการออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดที่ส่งออก ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยเชิญบริษัท IDG และวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านสินค้าสุขภาพและความงามร่วมบรรยาย

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ