International Website

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”

ภาพบรรยากาศเมื่อ 17-19 มีนาคม 2558

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ส่งออกของไทยที่ส่งสินค้า และ/หรือบริการออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดที่ส่งออก ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยเชิญบริษัท IDG และวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านสินค้าสุขภาพและความงามร่วมบรรยาย

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”

ภาพบรรยากาศเมื่อ 17-19 มีนาคม 2558

กรมทรัพย์สินทางปัญญามีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม” ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเตรียมความพร้อมด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ผู้ส่งออกของไทยที่ส่งสินค้า และ/หรือบริการออกไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนและจีน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของไทย โดยการจดทะเบียนคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในตลาดที่ส่งออก ซึ่งจะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพย์สินทางปัญญาไทยที่ถูกละเมิดในต่างประเทศ ตลอดจนช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ส่งออกของไทย ทั้งนี้ กรมฯ จะทำการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยเชิญบริษัท IDG และวิทยากรผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการค้าการลงทุนด้านสินค้าสุขภาพและความงามร่วมบรรยาย

crossmenuchevron-down