OUR BLOG

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ (ปทุมธานี)

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ให้การตอบรับกิกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี
สำหรับหัวข้อในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อหา

  • การแนะนำเครื่องมือวิเคราะห์สิทธิบัตรและการแนะนำการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร
  • แบ่งกลุ่มตาม 10 อุตสาหกรรม พร้อมฝึกการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเชิงลึก การสร้างแผนภาพ แผนที่สิทธิบัตรและการใช้เครื่องมืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  • ฝึกการจัดทำผลการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรที่เหมาะสมเพื่อหาช่องว่างทางนวัตกรรม

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหากมีกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทางทีมงานจะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆไป

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

วิธีการยื่นสิทธิบัตรต่างประเทศ ตอนที่ 2 : เจาะลึกสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (PCT)

หลังจากได้ทราบถึงความสำคัญของการยื่นจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศในตอนที่แล้ว ผู้อ่านหลายท่านอาจจะยังคงเปรียบเทียบว่าระหว่างก

อ่านต่อ »