การอบรมเชิงปฏิบัติการในการวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560
ณ โรงแรมบุรีศรีภู จ.สงขลา

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone