การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร”

ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF)  

ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

แบ่งปันความรู้นี้ทางShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Pin on Pinterest0Share on Tumblr0Share on LinkedIn0Email this to someone