International Website

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร”

ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF)  

ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) ที่ให้โอกาสทีมงาน IDG ได้เข้าไปมีส่วนในการให้ความรู้การจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับ ผู้ประกอบการ, นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคคลากรของ สกว.

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหากมีกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทางทีมงานจะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆไป

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร”

ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF)  

ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) ที่ให้โอกาสทีมงาน IDG ได้เข้าไปมีส่วนในการให้ความรู้การจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับ ผู้ประกอบการ, นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคคลากรของ สกว.

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหากมีกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทางทีมงานจะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆไป

crossmenuchevron-down