OUR BLOG

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร

“กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร”

ของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF)  

ระหว่าง วันที่ 30-31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ ราชดำริ กรุงเทพมหานคร

cove TRF

ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว. หรือ TRF) ที่ให้โอกาสทีมงาน IDG ได้เข้าไปมีส่วนในการให้ความรู้การจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรดังกล่าวที่จัดขึ้นให้กับ ผู้ประกอบการ, นักวิจัย ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. รวมถึงเจ้าหน้าที่บุคคลากรของ สกว.

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการนำไปใช้ประโยชน์กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ และหากมีกิจกรรมที่มีประโยชน์และช่วยเหลือผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ ทางทีมงานจะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อๆไป

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ