OUR BLOG

ถ้าคุณรีบ เราช่วยเร่ง! PATENT FAST-TRACK

Fast track Web 4

คุณสมบัติของผลงานที่รับสมัคร:

  1. เป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรที่ได้ยื่นเอกสารประกอบคำขอไว้ครบถ้วนแล้วต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว    ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
  2. เป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขที่สามารถนำมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้
  3. เป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นในประเทศไทยเป็นที่แรก (ไม่มีการอ้างสิทธิ Priority Claim ในคำขอรับสิทธิ-บัตรที่ยื่นไว้ในต่างประเทศ) หรือเป็นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตรที่ยื่นในประเทศไทยผ่านสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตรโดยการยื่นคำขอระหว่างประเทศที่สำนักงานรับคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศในประเทศไทย (PCT Receiving Office: RO/TH)
  4. มีข้อถือสิทธิไม่เกิน 10 ข้อ
  5. ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรผ่านระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) หรือได้ดำเนินการเปลี่ยนเป็นการยื่นผ่านระบบ e-Filing ก่อนยื่นคำร้องขอเข้าร่วมโครงการแล้ว
  6. หากได้รับการแจ้งจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ดำเนินการแก้ไข หรือชี้แจงเพิ่มเติม จะต้องดำเนินการภายใน 30 วัน

ผลของการยื่นคำขอ Fast-Track:

คำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรืออนุสิทธิบัตรที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ จะได้รับการตรวจสอบ โดยเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษและแจ้งผลการพิจารณาสุดท้ายภายในกำหนดเวลา ดังนี้

– 12 เดือน นับแต่วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศให้เป็นคำขอที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรือ

– 6 เดือน นับแต่วันที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศให้เป็นคำขอที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการสำหรับคำขอรับอนุสิทธิบัตร

 

รางวัลสำหรับผู้ได้รับคัดเลือก:

1.  ยื่น Patent Fast -Track ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รางวัล

2. ส่วนลดในการใช้บริการยื่นงานด้านสิทธิบัตร 5% จำนวน 5 รางวัล

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม:

1. เอกสารรายละเอียดคำขอสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หรืออนุสิทธิบัตร

2. ข้อมูลแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์

3. แผนการตลาด แผนการผลิต และการจัดจำหน่าย

4. แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์

5. สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี)

ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือก วันที่ 15 มีนาคม 2567

กรอกข้อมูลของท่านเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อเเจ้งผลการสมัครเเละรายละเอียดเพิ่มเติม

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

เบอร์โทร : 02-011-7161 ต่อ 301 ฝ่ายสิทธิบัตร

E-mail : [email protected]

Line : @idgthailand

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ