OUR BLOG

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าในไทย

07

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าในไทย

เครื่องหมายการค้าควรยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

IDGTHAILAND มีบริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

1. การสืบค้นความเหมือนคล้าย

ทีมงาน IDGTHAILAND จะทำการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายของท่านว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นยื่นจดไว้ก่อนหรือไม่ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือไม่

2. การยื่นคำขอจดทะเบียน

เมื่อได้รับการยืนยันแบบเครื่องหมายการค้า พร้อมจำพวกและรายการสินค้าแล้ว ทางทีมงาน IDGTHAILAND  จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป

3. การติดตามและรายงานสถานะ

หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว ทางทีมงาน IDGTHAILAND จะรายงานสถานะของเครื่องหมายการค้าให้ทราบทุก ๆ 6 เดือน จนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับคำสั่งใด ๆ จากนายทะเบียน

4. การรับจดทะเบียน

เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของท่านสามารถจดทะเบียนได้ ทีมงาน IDGTHAILAND จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป

ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ