OUR BLOG

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าในไทย

ขั้นตอนการจดเครื่องหมายการค้าในไทย
เครื่องหมายการค้าควรยื่นจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
IDGTHAILAND มีบริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้
1. การสืบค้นความเหมือนคล้าย
ทีมงาน IDGTHAILAND จะทำการสืบค้นความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายของท่านว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายที่ผู้อื่นยื่นจดไว้ก่อนหรือไม่ หรือมีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือไม่
2. การยื่นคำขอจดทะเบียน
เมื่อได้รับการยืนยันแบบเครื่องหมายการค้า พร้อมจำพวกและรายการสินค้าแล้ว ทางทีมงาน IDGTHAILAND  จะดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
3. การติดตามและรายงานสถานะ
หลังจากยื่นคำขอจดทะเบียนแล้ว ทางทีมงาน IDGTHAILAND จะรายงานสถานะของเครื่องหมายการค้าให้ทราบทุก ๆ 6 เดือน จนกว่าจะได้รับการจดทะเบียนหรือได้รับคำสั่งใด ๆ จากนายทะเบียน
4. การรับจดทะเบียน
เมื่อนายทะเบียนมีคำสั่งว่าเครื่องหมายการค้าของท่านสามารถจดทะเบียนได้ ทีมงาน IDGTHAILAND จะแจ้งให้ท่านทราบเพื่อดำเนินการจดทะเบียนต่อไป
ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ