International Website

IDG ได้มองเห็นว่า ในตอนนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ได้ให้ความสนใจกับการ “จดสิทธิบัตร” กันมากขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร เพราะหลาย ๆ คนล้วนมีฝีมือในการออกแบบ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
รวมไปถึง มีความต้องการที่จะป้องกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิบัตรอีกด้วย

ดังนั้น ก่อนที่จะทำการยื่นสิทธิบัตรภายในประเทศ เราต้องรู้ ประเภทของสิทธิบัตร และ ขั้นตอนขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรให้ดีก่อน  ซึ่งขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตรภายในประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:

 1. การสืบค้นความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร
  เริ่มแรก บริษัท IDG (ตัวแทนรับสิทธิบัตร) จะนำข้อมูลงานของลูกค้ามาทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลภายในและต่างประเทศก่อน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของประเภทสิทธิบัตรที่จะยื่นจด ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูล และ จัดทำเป็นรายงานการสืบค้นให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับขั้นตอนถัดไป โดยจะแนะนำให้ลูกค้าทำการยื่นจดโดยอ้างอิงจากผลการสืบค้นเป็นหลัก ว่าเข้าข่ายสิทธิบัตรประเภทไหน แต่ทั้งนี้ การเลือกประเภทของการยื่นจดสิทธิบัตร ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ที่จะยื่นจดอีกด้วย
 2. การจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและยื่นจดทะเบียน
  เมื่อสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบของการยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรได้แล้ว IDG จะทำหน้าที่รับผิดชอบให้กับลูกค้าในเรื่องของการร่างคำขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด > พร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง > และยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการเตรียมเอกสารของแต่ละสิทธิบัตรประเภท จะมีความแตกต่างของข้อมูล ที่ทางบริษัทรับจดสิทธิบัตร จำเป็นต้องได้รับจากลูกค้า ดังต่อไปนี้2.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร

  • ในส่วนของลูกค้า จำเป็นต้องส่งข้อมูลในส่วนของกลไก การทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม สูตร กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ของลูกค้า พร้อมรูปภาพประกอบ หากไม่มีรูปภาพประกอบ
   ทาง IDG ยินดีเป็นผู้จัดทำให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  2.2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • จำเป็นจะต้องส่งรูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก โดยภาพที่เหมาะสมควรเป็นภาพลายเส้นดำบนพื้นขาว หรือภาพถ่ายขาวดำที่ไม่มีพื้นหลัง
 3. การประกาศโฆษณา และ รับจดทะเบียน
  ในส่วนของขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และหากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะทำการประกาศโฆษณา ซึ่งผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ จะต้องไปยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะได้รับการประกาศโฆษณาเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งในระยะเวลานี้ อาจมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาคัดค้านงานของเรา และหากงานของเรามีการถูกคัดค้าน เราสามารถส่งคำชี้แจ้งให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ซึ่งในขั้นตอนการประกาศโฆษณานี้ จะมีความแตกต่างของรายละเอียดสำหรับสิทธิบัตรแต่ละประเภท ดังนี้

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ มาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกาศโฆษณา ซึ่งต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
   จากนั้นทางกรมฯ จะทำการประกาศโฆษณา เป็นเวลา 90 วัน และ หากไม่มีการถูกคัดค้าน ผู้ขอหรือตัวแทน ต้องยื่นขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณา หากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  • อนุสิทธิบัตร
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ มาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกาศโฆษณาและรับจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
   หลังจากนั้นจะได้รับการประกาศโฆษณาและรับจดอนุสิทธิบัตรไปพร้อมกัน ซึ่งอนุสิทธิบัตรอาจมีการยื่นให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ แต่ต้องยื่นเรื่องภายใน 1 ปี หลังได้รับการจดทะเบียน
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการประกาศโฆษณา หลังจากผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียม จากนั้น หากไม่มีผู้คัดค้าน จะทำการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ระยะเวลาที่สามารถคัดค้านได้ คือ 90 วัน) ก่อนจะรับจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
   โดยเราไม่จำเป็นต้องยื่นขอให้ตรวจสอบเหมือนกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เอกสารการประกอบการจดสิทธิบัตรประเภทต่าง ๆ

จดในนามบุคคลธรรมดา จดในนามนิติบุคคล
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร กรณีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอถือสิทธิ

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ประดิษฐ์
 3. คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 5. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาบัตรประขาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 7. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
กรณีผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอถือสิทธิ
เป็นคนละคนกัน

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 4. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 6. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอถือสิทธิ

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ประดิษฐ์
 3. คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 5. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก
 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาบัตรประขาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 7. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก
กรณีผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอถือสิทธิ
เป็นคนละคนกัน

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 4. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 6. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์
  ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก

โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะ IDG มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร และ วิศวกร รวมถึง วิทยาศาสตร์หลากหลากหลายสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำ ฟรี และ มีบริการจดสิทธิบัตรครบทุกขั้นตอน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

เบอร์โทร : 02-011-7161 ถึง 6 (ฝ่ายสิทธิบัตรต่างประเทศกด 303)

Email: patent@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

IDG ได้มองเห็นว่า ในตอนนี้ มีคนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ได้ให้ความสนใจกับการ “จดสิทธิบัตร” กันมากขึ้น แต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไร เพราะหลาย ๆ คนล้วนมีฝีมือในการออกแบบ และ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา
รวมไปถึง มีความต้องการที่จะป้องกันปัญหาการถูกละเมิดสิทธิบัตรอีกด้วย

ดังนั้น ก่อนที่จะทำการยื่นสิทธิบัตรภายในประเทศ เราต้องรู้ ประเภทของสิทธิบัตร และ ขั้นตอนขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรให้ดีก่อน  ซึ่งขั้นตอนการยื่นสิทธิบัตรภายในประเทศ ถูกแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี้:

 1. การสืบค้นความเป็นไปได้ในการจดสิทธิบัตร
  เริ่มแรก บริษัท IDG (ตัวแทนรับสิทธิบัตร) จะนำข้อมูลงานของลูกค้ามาทำการสืบค้นจากฐานข้อมูลภายในและต่างประเทศก่อน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของประเภทสิทธิบัตรที่จะยื่นจด ซึ่งเราจะรวบรวมข้อมูล และ จัดทำเป็นรายงานการสืบค้นให้กับลูกค้า เพื่อประกอบการตัดสินใจสำหรับขั้นตอนถัดไป โดยจะแนะนำให้ลูกค้าทำการยื่นจดโดยอ้างอิงจากผลการสืบค้นเป็นหลัก ว่าเข้าข่ายสิทธิบัตรประเภทไหน แต่ทั้งนี้ การเลือกประเภทของการยื่นจดสิทธิบัตร ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ที่จะยื่นจดอีกด้วย
 2. การจัดเตรียมคำขอรับสิทธิบัตรและยื่นจดทะเบียน
  เมื่อสามารถตัดสินใจเลือกรูปแบบของการยื่นขอความคุ้มครองสิทธิบัตรได้แล้ว IDG จะทำหน้าที่รับผิดชอบให้กับลูกค้าในเรื่องของการร่างคำขอรับสิทธิบัตรให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด > พร้อมจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง > และยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยการเตรียมเอกสารของแต่ละสิทธิบัตรประเภท จะมีความแตกต่างของข้อมูล ที่ทางบริษัทรับจดสิทธิบัตร จำเป็นต้องได้รับจากลูกค้า ดังต่อไปนี้2.1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และ อนุสิทธิบัตร

  • ในส่วนของลูกค้า จำเป็นต้องส่งข้อมูลในส่วนของกลไก การทำงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเชิงวิศวกรรม สูตร กรรมวิธี ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ของลูกค้า พร้อมรูปภาพประกอบ หากไม่มีรูปภาพประกอบ
   ทาง IDG ยินดีเป็นผู้จัดทำให้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

  2.2. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • จำเป็นจะต้องส่งรูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก โดยภาพที่เหมาะสมควรเป็นภาพลายเส้นดำบนพื้นขาว หรือภาพถ่ายขาวดำที่ไม่มีพื้นหลัง
 3. การประกาศโฆษณา และ รับจดทะเบียน
  ในส่วนของขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่เราได้ยื่นเอกสารไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางกรมฯ จะดำเนินการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และหากเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะทำการประกาศโฆษณา ซึ่งผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ จะต้องไปยื่นเอกสารและชำระค่าธรรมเนียม จากนั้นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จะได้รับการประกาศโฆษณาเป็นเวลา 90 วัน ซึ่งในระยะเวลานี้ อาจมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาคัดค้านงานของเรา และหากงานของเรามีการถูกคัดค้าน เราสามารถส่งคำชี้แจ้งให้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ซึ่งในขั้นตอนการประกาศโฆษณานี้ จะมีความแตกต่างของรายละเอียดสำหรับสิทธิบัตรแต่ละประเภท ดังนี้

  • สิทธิบัตรการประดิษฐ์
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ มาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกาศโฆษณา ซึ่งต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
   จากนั้นทางกรมฯ จะทำการประกาศโฆษณา เป็นเวลา 90 วัน และ หากไม่มีการถูกคัดค้าน ผู้ขอหรือตัวแทน ต้องยื่นขอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบการประดิษฐ์ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศโฆษณา หากผ่านขั้นตอนการตรวจสอบการประดิษฐ์ จะได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์
  • อนุสิทธิบัตร
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะแจ้งให้ผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอ มาชำระค่าธรรมเนียมเพื่อประกาศโฆษณาและรับจดอนุสิทธิบัตร ซึ่งต้องชำระภายใน 60 วัน หลังจากได้รับแจ้ง
   หลังจากนั้นจะได้รับการประกาศโฆษณาและรับจดอนุสิทธิบัตรไปพร้อมกัน ซึ่งอนุสิทธิบัตรอาจมีการยื่นให้ตรวจสอบการประดิษฐ์โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ แต่ต้องยื่นเรื่องภายใน 1 ปี หลังได้รับการจดทะเบียน
  • สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
   ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะทำการประกาศโฆษณา หลังจากผู้ขอหรือตัวแทนของผู้ขอมาชำระค่าธรรมเนียม จากนั้น หากไม่มีผู้คัดค้าน จะทำการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ (ระยะเวลาที่สามารถคัดค้านได้ คือ 90 วัน) ก่อนจะรับจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
   โดยเราไม่จำเป็นต้องยื่นขอให้ตรวจสอบเหมือนกับสิทธิบัตรการประดิษฐ์

เอกสารการประกอบการจดสิทธิบัตรประเภทต่าง ๆ

จดในนามบุคคลธรรมดา จดในนามนิติบุคคล
สิทธิบัตรการประดิษฐ์ และอนุสิทธิบัตร กรณีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอถือสิทธิ

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ประดิษฐ์
 3. คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 5. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาบัตรประขาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 7. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
กรณีผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอถือสิทธิ
เป็นคนละคนกัน

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 4. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 6. รายละเอียดคำขอรับสิทธิบัตร
  1. รายละเอียดการประดิษฐ์
  2. ข้อถือสิทธิ
  3. รูปภาพ (ถ้ามี)
  4. บทสรุปการประดิษฐ์
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ กรณีผู้ประดิษฐ์เป็นบุคคลเดียวกับผู้ขอถือสิทธิ

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครองและผู้ประดิษฐ์
 3. คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 5. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก
 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 3. สำเนาบัตรประขาชนของผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 5. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 6. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 7. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก
กรณีผู้ประดิษฐ์กับผู้ขอถือสิทธิ
เป็นคนละคนกัน

 1. แบบพิมพ์คำขอ
 2. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอรับความคุ้มครอง
 3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ประดิษฐ์
 4. หนังสือสัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร
  /อนุสิทธิบัตร
 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณียื่นผ่านตัวแทน)
 6. รูปภาพภายนอกของงานประดิษฐ์
  ทั้ง 6 ด้าน พร้อมภาพไอโซเมติก

โดยขั้นตอนทั้งหมดนี้จะไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพราะ IDG มีผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร และ วิศวกร รวมถึง วิทยาศาสตร์หลากหลากหลายสาขา ที่พร้อมให้คำปรึกษา รวมถึงคำแนะนำ ฟรี และ มีบริการจดสิทธิบัตรครบทุกขั้นตอน

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

เบอร์โทร : 02-011-7161 ถึง 6 (ฝ่ายสิทธิบัตรต่างประเทศกด 303)

Email: patent@idgthailand.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy