“จากการที่ Albert Einstein เคยเป็นผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรที่ Federal Office for Intellectual Property ณ กรุงเบิร์น ทำให้เค้าได้เรียนรู้การประดิษฐ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและแม่เหล็กไฟฟ้า และจากการที่เค้าได้คลุกคลีในหมู่เพื่อนๆ นักประดิษฐ์และวิศวกรที่กรุงเบิร์นทำให้เขาได้ค้นพบทฤษฎีต่างๆ ที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าในแวดวงวิชาการและวิศวกรรม เช่น ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป (Theory of relativity) ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก (Photoelectric effect) ซึ่งไปประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ทีวี และสมการความสมมูลระหว่างมวล-พลังงาน (E=MC2) ซึ่งเป็นพื้นฐานของพลังงานนิวเคลียร์ และการออกแบบตู้เย็นโดยใช้แอมโมเนีย-บิวเทน-น้ำในการขับเคลื่อนระบบทำความเย็นโดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเลย ซึ่งเจ้าตัวได้ขอจดสิทธิบัตรไว้เมื่อปี 1930 ดังนั้น การประดิษฐ์ของคุณก็ควรจะได้รับการคุ้มครองดัวยเช่นกัน เพราะเราเชื่อมั่นว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”