Design Protector

บริการเตรียมเอกสารและยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อคุ้มครองงานออกแบบในรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย สีสัน ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์

บริการสำหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

IDG จะดำเนินการจัดเตรียมและยื่นร่างคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทีมงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนั้นเรายังมีบริการเสริมในการสืบค้นแบบผลิตภัณฑ์ของท่าน จากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก และรายงานผลการสืบค้นแบบผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ เพื่อประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียน และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ของท่านได้อีกด้วย

Application

แพ็คเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คำขอ โดยให้บริการเตรียมคำขอและยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • แพ็คเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คำขอ
  • อายุของแพ็คเกจ มีระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันชำระค่าบริการ
  • แพ็คเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 10 คำขอ
  • อายุของแพ็คเกจ มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันชำระค่าบริการ

ขั้นตอนการทำงาน

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
© Copyright 2013-2019 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda