Design Protector

บริการเตรียมและยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อคุ้มครอง
งานออกแบบในรูปร่าง รูปทรง ลวดลาย สีสัน ซึ่งเป็นลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ์

บริการสำหรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

IDG จะทำการจัดเตรียมและยื่นร่างคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยทีมงานที่ผ่านการขึ้นทะเบียนตัวแทนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา

นอกจากนั้นยังมีบริการเสริมในการสืบค้นแบบผลิตภัณฑ์ของท่านจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก และทีมงานจะรายงานผลการสืบค้นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงแบบผลิตภัณฑ์หรืองานประดิษฐ์ที่

เกี่ยวข้องเพื่อประเมินโอกาสในการรับจดทะเบียน และยังเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดแบบผลิตภัณฑ์ของท่านได้อีกด้วย

Application

แพคเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 คำขอ โดยให้บริการเตรียมคำขอและยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

  • แพคเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 5 คำขอ
  • อายุของแพคเกจ มีระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่วันชำระค่าบริการ
  • แพคเกจสำหรับคำขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 10 คำขอ
  • อายุของแพคเกจ มีระยะเวลา 12 เดือน นับตั้งแต่วันชำระค่าบริการ

ขั้นตอนการทำงาน

ติดต่อเราที่ 02-011-7161-6 หรือ Line : @idgthailand 

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.