International Website

Patent Search

บริการสืบค้นตรวจสอบความใหม่ของสิ่งประดิษฐ์/ออกแบบทั้ง
“ในประเทศไทย” และ “ต่างประเทศ”เพื่อประโยชน์ในการจดสิทธิบัตร
ในงานประดิษฐ์/ออกแบบในงานนั้น ๆ

บริการตรวจสอบความสามารถในการดำเนินการ เช่น การนำเข้าการขายของสิ่งประดิษฐ์/ ออกแบบ “ภายในประเทศไทย” โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น

  • งานประดิษฐ์/ออกแบบนี้ มีคนจดแล้วหรือยัง?
  • งานประดิษฐ์/ออกแบบนี้ จดได้หรือไม่?   
  • สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรนี้ คืออะไร เป็นอย่างไร?
  • จะนำงานประดิษฐ์/ออกแบบนี้ มาผลิต/จัดจำหน่ายในประเทศไทยได้หรือไม่?

คำถามดังกล่าว การสืบค้น งานประดิษฐ์/งานออกแบบ ที่เกี่ยวข้อง จะสามารถให้ความกระจ่างกับท่านได้ โดยทีมงาน IDG ผู้มีความเชี่ยวชาญและมีภูมิหลังทางด้านเทคนิคในงานประดิษฐ์/ออกแบบและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทำความเข้าใจในงานประดิษฐ์/ออกแบบ เพื่อการสืบค้นและวิเคราะห์อย่างตรงจุด รายงานผลให้ท่านทราบอย่างตรงประเด็นในมุมมองทางธุรกิจ เทคนิคของงานประดิษฐ์/ออกแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสมือนเป็นหนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนา ผลักดันให้ท่านเป็นผู้นำแห่งงานประดิษฐ์/ออกแบบในงานนั้น ๆ และเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นในด้านกฎหมาย ให้ท่านดำเนินการต่องานประดิษฐ์/ออกแบบได้อย่างมีกลยุทธ์ ถูกต้องตามกฎหมายและรัดกุมที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy