GLOBXPANSION

เป็นแพ็กเกจที่ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่านพิธีสารมาดริด

พิธีสารมาดริดเป็นระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ผ่าน องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านประเทศไทย ไปยังประเทศสมาชิิก กว่า 100 ประเทศได้

ตรวจสอบรายชื่อประเทศสมาชิกของพิธีสารมาดริดและสอบถามค่าบริการ