OUR BLOG

จีนกับข้อกำหนดฉลากบรรจุภัณฑ์นํ้าดื่ม

สาธารณรัฐประชาชนจีนออกข้อกำหนดใหม่สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ด้วย หน่วยงาน National Health and Family Planning Commission (NHFPC) ของจีนได้ออกมาตรฐานแห่งชาติGB 19298-2014 Packaged Drinking Water สำหรับน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เพื่อใช้แทนมาตรฐาน GB 19298-2003Hygienic Standard of Bottled Water for Drinking และมาตรฐาน GB 17323-1998 Bottled Purified Water for Drinkingซึ่งมาตรฐานฉบับใหม่นี้เป็นมาตรฐานแรกที่รวมมาตรฐานการควบคุมน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ของจีนทั้งหมดไว้
มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้
1. การตั้งชื่อและการติดฉลาก (Normalized Naming and Labeling) ครอบคลุมถึงน้ำดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ทุกชนิด ยกเว้น น้ำแร่ธรรมชาติ โดยน้ำดื่มจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ น้ำดื่มบริสุทธิ์ (Purified drinking water) และน้ำดื่มประเภทอื่นๆ (Other drinking water) ซึ่งมาตรฐานฉบับนี้ได้กำหนดให้ระบุคำว่า “น้ำดื่ม” บนบรรจุภัณฑ์เท่านั้นและหากมีการใช้สารเติมแต่งอาหาร (Food additives) ในผลิตภัณฑ์ จะต้องระบุถัดจากชื่อของผลิตภัณฑ์ว่า “เพิ่มสารเติมแต่งอาหารเพื่อแต่งรสชาติ (with food additives as flavorings)” ทั้งนี้ไม่มีการกำหนดรูปแบบอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์อย่างเป็นทางการ
2. การยกเลิกข้อจำกัดของเชื้อโรคหลายชนิด (Cancellation of Several Pathogen Limits) มาตรฐานฉบับใหม่นี้ได้ยกเลิกข้อจำกัดของเชื้อโรคหลายชนิด เมื่อเทียบกับมาตรฐานเดิม เนื่องจากรายงานการสุ่มตรวจที่ผ่านมาพบว่า ครึ่งหนึ่งของตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบ (Failed samples) เกิดจากการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเกินกว่าค่าที่กำหนด
ข้อมูลจาก : กลุ่มงานมาตรการ SPS/TBT กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ความเหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า

ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจจำหน่ายหรือผลิตสินค้าสักหนึ่งอย่าง สิ่งสำคัญที่เราต้องมีก่อนอันดับแรกเลยคือชื่อเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อใช้เป็นตราสินค้าของเราและเป็นที่จดจำของผู้ใช้สินค้า

อ่านต่อ »