International Website

ทำไมองค์กรที่วิเคราะห์การตลาดอย่างเดียวถึงไปไม่รอด

            การวิเคราะห์ตลาด (Market analysis) ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่แทบทุกบริษัทที่ต้องการก้าวทันวิวัฒนาการ หรือพัฒนาธุรกิจจะต้องทำ แต่ทำไมหลายบริษัทถึงยังไปไม่รอด วันนี้เราจะเผยสาเหตุที่ถ้าคุณรู้แล้วจะต้องอึ้ง

            การวิเคราะห์ตลาดต้องอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลายส่วน ทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรม หาตลาดเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และข้อมูลที่ได้จะช่วยให้บริษัทวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุดเพื่อเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจ จากรายงานของ Greenwich Associates เรื่อง “A buyer’s guide to Alternative Data” ระบุว่านักลงทุนใช้ข้อมูลกว่า 94% จากเว็บไซต์ เครื่องข่ายผู้เชี่ยวชาญ และแนวโน้มของเทคโนโลยี และอีก 6% ที่เหลือเลือกใช้ข้อมูลทางเลือก จากรายงานของ Deloitte เรื่อง “Alternative data for investment decisions” ได้เตือนว่าบริษัทที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลทางเลือก อาจเผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และอาจได้รับผลกระทบจากคู่แข่งในอีกห้าปีข้างหน้า

ตัวอย่างข้อมูลทางเลือกเช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับการนับจำนวนรถที่จอดบริเวณร้านค้า, การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้งานจากการเข้าชมเว็บไซต์, การใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อระบุการเข้าร้านค้าหรือสถานที่บางแห่งของผู้บริโภค, รายการธุรกรรมทางบัตรเครดิต แต่มีข้อมูลอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่ได้อยู่ในลิสนี้ นั่นคือ “ข้อมูลสิทธิบัตร”[1]

ถ้าเรานำทั้งการวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิทธิบัตรมารวมกัน จะเป็นการปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือนักการตลาดได้มองข้ามไป วันนี้เราจึงขอสรุปประโยชน์จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรและการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตลาดที่คุณไม่ควรมองข้าม

[1] https://www.patsnap.com/resources/blog/3-reasons-to-leverage-patent-data-as-part-of-your-alternative-data-strategy/

ขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาด ประกอบไปด้วย

 1. การวิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์สิทธิบัตรช่วยทำให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมจากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่สนใจ โดยดูข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า 20 ปี เพื่อให้นักธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังจะเป็น trend ในอนาคต และช่วยตัดสินใจเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังช่วยกำหนดหัวข้อหรือกรอบของงานวิจัยให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

 1. การหาตลาดเป้าหมาย

การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในแต่ละประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงตลาดหลักที่ผู้ขอถือสิทธิเล็งเห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีศักยภาพพอที่จะดำเนินธุรกิจและเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งรายอื่น และข้อมูลที่ได้สามารถช่วยให้นักธุรกิจวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยอาจเลือกเข้าไปทำธุรกิจในตลาดหลักถ้ามั่นใจว่าเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์สามารถดึงลูกค้าจากเจ้าตลาดในประเทศเหล่านั้น หรือมองทางเลือกข้างเคียงจากตลาดรอง ซึ่งลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายอาจน้อยแต่แลกมากับจำนวนคู่แข่งที่น้อยลง ซึ่งการวิเคราะห์สิทธิบัตรสามารถดึงข้อมูลและนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจดังตัวอย่างด้านล่าง


   3. การวิเคราะห์คู่แข่ง

จากประโยคที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นสำคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจะทำให้รู้เทคโนโลยีหลักแบบเชิงลึกของคู่แข่ง รู้ Portfolio และรู้ภาพรวมของเทคโนโลยีที่คู่แข่งกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่ง รวมถึงศึกษาคู่แข่งจากประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้รู้ทันกลยุทธ์และแผนการตลาดของคู่แข่ง

ประโยชน์อื่น ๆ จากการวิเคราะห์สิทธิบัตร

 • เป็นแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์สามารถใช้เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคใหม่ ๆ
 • เป็นตัวช่วยป้องกันการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดสิทธิผู้อื่น จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่ขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ
 • ช่วยมองหาผู้เล่นหลักของเทคโนโลยีที่สนใจ และใช้วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ช่วยตัดสินใจเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิ โดยดูจากสิทธิบัตรที่มีศักยภาพ เพื่อลดระยะเวลาหรือลดขั้นตอนของการวิจัย
 • เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจหาพันธมิตรทางธุรกิจ

อุปสรรคของการวิเคราะห์สิทธิบัตร

 • บุคลากรภายในองค์กรยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิบัตร และยังขาดประสบการณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สิทธิบัตร
 • หลายองค์กรยังไม่มีแผนกที่ดูแลเรื่องสิทธิบัตรโดยตรง
 • ไม่มีเครื่องมือในการสืบค้นสิทธิบัตร หรือไม่รู้วิธีการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว
 • ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจในส่วนไหน
 • ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ไม่ตระหนักถึงการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหาที่เป็นตัวขัดขวางการวิเคราะห์สิทธิบัตร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและก้าวกระโดด จึงขอแนะนำการวิเคราะห์สิทธิบัตรควบคู่กับการวิเคราะห์ตลาด เพื่อปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และมองหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์วิเคราะห์สิทธิบัตรเป็นคนช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

IDG มีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สิทธิบัตรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณ โดยหัวข้อที่วิเคราะห์สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ติดต่อเราตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ทำไมองค์กรที่วิเคราะห์การตลาดอย่างเดียวถึงไปไม่รอด

            การวิเคราะห์ตลาด (Market analysis) ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่แทบทุกบริษัทที่ต้องการก้าวทันวิวัฒนาการ หรือพัฒนาธุรกิจจะต้องทำ แต่ทำไมหลายบริษัทถึงยังไปไม่รอด วันนี้เราจะเผยสาเหตุที่ถ้าคุณรู้แล้วจะต้องอึ้ง

            การวิเคราะห์ตลาดต้องอาศัยการเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลหลายส่วน ทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรม หาตลาดเป้าหมาย วิเคราะห์คู่แข่ง เพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้า และข้อมูลที่ได้จะช่วยให้บริษัทวางแผนการตลาดได้อย่างตรงจุดเพื่อเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจ จากรายงานของ Greenwich Associates เรื่อง “A buyer’s guide to Alternative Data” ระบุว่านักลงทุนใช้ข้อมูลกว่า 94% จากเว็บไซต์ เครื่องข่ายผู้เชี่ยวชาญ และแนวโน้มของเทคโนโลยี และอีก 6% ที่เหลือเลือกใช้ข้อมูลทางเลือก จากรายงานของ Deloitte เรื่อง “Alternative data for investment decisions” ได้เตือนว่าบริษัทที่ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลทางเลือก อาจเผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ และอาจได้รับผลกระทบจากคู่แข่งในอีกห้าปีข้างหน้า

ตัวอย่างข้อมูลทางเลือกเช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับการนับจำนวนรถที่จอดบริเวณร้านค้า, การวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้งานจากการเข้าชมเว็บไซต์, การใช้ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อระบุการเข้าร้านค้าหรือสถานที่บางแห่งของผู้บริโภค, รายการธุรกรรมทางบัตรเครดิต แต่มีข้อมูลอยู่หนึ่งอย่างที่ไม่ได้อยู่ในลิสนี้ นั่นคือ “ข้อมูลสิทธิบัตร”[1]

ถ้าเรานำทั้งการวิเคราะห์ตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากสิทธิบัตรมารวมกัน จะเป็นการปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นหรือนักการตลาดได้มองข้ามไป วันนี้เราจึงขอสรุปประโยชน์จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรและการประยุกต์ใช้กับการวิเคราะห์ตลาดที่คุณไม่ควรมองข้าม

[1] https://www.patsnap.com/resources/blog/3-reasons-to-leverage-patent-data-as-part-of-your-alternative-data-strategy/

ขั้นตอนการวิเคราะห์ตลาด ประกอบไปด้วย

 1. การวิเคราะห์ลักษณะของอุตสาหกรรม

การวิเคราะห์สิทธิบัตรช่วยทำให้เห็นถึงภาพรวมของอุตสาหกรรมจากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่สนใจ โดยดูข้อมูลย้อนหลังได้มากกว่า 20 ปี เพื่อให้นักธุรกิจสามารถคาดการณ์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่กำลังจะเป็น trend ในอนาคต และช่วยตัดสินใจเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังช่วยกำหนดหัวข้อหรือกรอบของงานวิจัยให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น

 1. การหาตลาดเป้าหมาย

การขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรในแต่ละประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงตลาดหลักที่ผู้ขอถือสิทธิเล็งเห็นว่าประเทศเหล่านั้นมีศักยภาพพอที่จะดำเนินธุรกิจและเพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบจากคู่แข่งรายอื่น และข้อมูลที่ได้สามารถช่วยให้นักธุรกิจวางกลยุทธ์ทางการตลาด โดยอาจเลือกเข้าไปทำธุรกิจในตลาดหลักถ้ามั่นใจว่าเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ์สามารถดึงลูกค้าจากเจ้าตลาดในประเทศเหล่านั้น หรือมองทางเลือกข้างเคียงจากตลาดรอง ซึ่งลูกค้าในกลุ่มเป้าหมายอาจน้อยแต่แลกมากับจำนวนคู่แข่งที่น้อยลง ซึ่งการวิเคราะห์สิทธิบัตรสามารถดึงข้อมูลและนำเสนอออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เหมาะสมต่อการขยายธุรกิจดังตัวอย่างด้านล่าง


   3. การวิเคราะห์คู่แข่ง

จากประโยคที่ว่า รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งการที่จะผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์คู่แข่งเป็นสำคัญ และการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรจะทำให้รู้เทคโนโลยีหลักแบบเชิงลึกของคู่แข่ง รู้ Portfolio และรู้ภาพรวมของเทคโนโลยีที่คู่แข่งกำลังดำเนินการอยู่ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของคู่แข่ง รวมถึงศึกษาคู่แข่งจากประเทศที่ยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร เพื่อให้รู้ทันกลยุทธ์และแผนการตลาดของคู่แข่ง

ประโยชน์อื่น ๆ จากการวิเคราะห์สิทธิบัตร

 • เป็นแหล่งข้อมูลทางเทคโนโลยีที่นักวิจัยและนักประดิษฐ์สามารถใช้เพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคใหม่ ๆ
 • เป็นตัวช่วยป้องกันการถูกฟ้องร้องจากการละเมิดสิทธิผู้อื่น จากการวิเคราะห์สิทธิบัตรที่ขอรับความคุ้มครองในแต่ละประเทศ
 • ช่วยมองหาผู้เล่นหลักของเทคโนโลยีที่สนใจ และใช้วางแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้ได้ส่วนแบ่งจากการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
 • ช่วยตัดสินใจเรื่องการขออนุญาตใช้สิทธิ โดยดูจากสิทธิบัตรที่มีศักยภาพ เพื่อลดระยะเวลาหรือลดขั้นตอนของการวิจัย
 • เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจหาพันธมิตรทางธุรกิจ

อุปสรรคของการวิเคราะห์สิทธิบัตร

 • บุคลากรภายในองค์กรยังไม่เข้าใจเรื่องสิทธิบัตร และยังขาดประสบการณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สิทธิบัตร
 • หลายองค์กรยังไม่มีแผนกที่ดูแลเรื่องสิทธิบัตรโดยตรง
 • ไม่มีเครื่องมือในการสืบค้นสิทธิบัตร หรือไม่รู้วิธีการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว
 • ไม่รู้ว่าข้อมูลที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจในส่วนไหน
 • ยังไม่เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้ไม่ตระหนักถึงการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

จะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหาที่เป็นตัวขัดขวางการวิเคราะห์สิทธิบัตร และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจไปได้อย่างราบรื่นและก้าวกระโดด จึงขอแนะนำการวิเคราะห์สิทธิบัตรควบคู่กับการวิเคราะห์ตลาด เพื่อปิดช่องว่างที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด และมองหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีประสบการณ์วิเคราะห์สิทธิบัตรเป็นคนช่วยผลักดันให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้น

IDG มีความเชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์สิทธิบัตรและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจของคุณ โดยหัวข้อที่วิเคราะห์สามารถปรับแต่งได้เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ติดต่อเราตอนนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษ

crossmenuchevron-down