OUR BLOG

บุคคลใดบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ?

เปิดก่อนได้เปรียบ พาแบรนด์แจ้งเกิด 1

บุคคลใครบ้างที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์ คือ หลักฐานทางการค้าที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับร้านค้าและเป็นการยืนยันว่าธุรกิจของเรามีตัวตนถูกต้องตามกฎหมายสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ

1. ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์

– บุคคลธรรมดา (กิจการเจ้าของคนเดียว)
– ห้างหุ้นส่วนสามัญ
– นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย
– ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด
– บริษัทจำกัด /บริษัทมหาชนจำกัด

2. กิจการค้าที่เป็นพาณิชยกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

2.1. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับบุคคลธรรมดา

– กิจการขายสินค้าไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่าง คิดรวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งขายได้เป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป หรือมีสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อขายมีค่ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
– กิจการหัตถกรรมหรืออุตสาหกรรมไม่ว่าอย่างใด ๆ อย่างเดียวหรือหลายอย่างก็ตาม และขายสินค้าที่ผลิตได้ คิดราคารวมทั้งสิ้นในวันหนึ่งวันใดเป็นเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไปหรือในวันหนึ่งวันใดมีสินค้าที่ผลิตได้มีราคารวมทั้งสิ้นตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป
– กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรือ อีคอมเมิร์ซ

2.2. จดทะเบียนพาณิชย์สำหรับนิติบุคคล

– กิจการที่ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิต แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์ แผ่น วีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบดิจิทัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
– กิจการที่ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
– กิจการที่ซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ เครื่องข่ายอินเตอร์เน็ต
– การให้บริการฟังเพลง
– การให้บริการเครื่องเล่นเกมส์

3. พาณิชยกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ได้แก่

3.1 การค้าเร่ การค้าแผงลอย
3.2 พาณิชยกิจเพื่อการบำรุงศาสนาหรือเพื่อการกุศล
3.3 พาณิชยกิจของนิติบุคคลซึ่งได้มีพระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งขึ้น
3.4 พาณิชยกิจของกระทรวง ทบวง กรม
3.5 พาณิชยกิจของมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์
3.6 พาณิชยกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จดทะเบียนตาม ปว.141 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2515

โดยกำหนดเวลากิจการต้องจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่เพียง 50 บาท เท่านั้น ที่สำคัญ หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ จะโดนปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละไม่เกิน 100 บาท (บทกำหนดโทษตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499)

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ