International Website

ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 54 คืออะไร ?

         ภ.ง.ด. 54 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและจำหน่ายเงินกำไรให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้

ซึ่งนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – 40(6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้  

  1. เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%  
  2. เงินได้พึงประเมิณ 40(4) เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

        หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เราก็มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

** ข้อระวัง !!! อย่าลืมดูอนุสัญญาภาษีซ้อน เผื่อมีการลดอัตราที่ต้องหักภาษีลง

          ต่อมา IDG จะพามารู้จักกับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2) – 40 (6) กันค่ะ

เงินได้ประเภทที่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

เงินได้ประเภทที่ ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อขายเงินผ่าน

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ตัวอย่าง

บริษัท CD จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้เรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษาทนายความ (40 (6)) กับบริษัท A จำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

การคำนวณ

บริษัท A จำกัด จ่ายค่าที่ปรึกษาทนายความจำนวน 85,000 บาท (100,000 x 15% = 15,000 บาท)

บริษัท A จำกัด มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินนิติบุคคลแทนบริษัท CD จำกัดโดยยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 54 ภายในวันที่ 7 นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่จ่ายเงินออกไป

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


Click here

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ภาษีเงินได้ ภ.ง.ด. 54 คืออะไร ?

         ภ.ง.ด. 54 คือแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและจำหน่ายเงินกำไรให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศและไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย ให้บริษัทนั้นเสียภาษี โดยให้ผู้จ่ายหักภาษีจากเงินได้ที่จ่ายตามอัตราภาษีเงินได้

ซึ่งนิติบุคคลที่จ่ายเงินได้ประเภท 40(2) – 40(6) ให้กับนิติบุคคลที่ตั้งตามกฏหมายต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อนำส่งกรมสรรพากร โดยการหักภาษี ณ ที่จ่ายจะแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้  

  1. เงินได้พึงประเมิณ 40(2) – 40(6) หักภาษี ณ ที่จ่าย 15%  
  2. เงินได้พึงประเมิณ 40(4) เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%

        หลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย เราก็มีหน้าที่นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วยแบบ ภ.ง.ด.54 ไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

** ข้อระวัง !!! อย่าลืมดูอนุสัญญาภาษีซ้อน เผื่อมีการลดอัตราที่ต้องหักภาษีลง

          ต่อมา IDG จะพามารู้จักกับเงินได้พึงประเมินประเภท 40 (2) – 40 (6) กันค่ะ

เงินได้ประเภทที่ เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือจากการรับทำงานให้ ไม่ว่าจะเป็น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม โบนัส

เงินได้ประเภทที่ ได้แก่ ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น

เงินได้ประเภทที่ 4 ได้แก่ ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินส่วนแบ่งกำไร เงินลดทุน เงินเพิ่มทุน ผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนหุ้น

เงินได้ประเภทที่ 5 เงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้อ/สัญญาซื้อขายเงินผ่าน

เงินได้ประเภทที่ 6 ได้แก่ เงินได้จากวิชาชีพอิสระ คือวิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลป วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม

ตัวอย่าง

บริษัท CD จำกัด จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้เรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษาทนายความ (40 (6)) กับบริษัท A จำกัดซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายไทยและประกอบกิจการในประเทศไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท

การคำนวณ

บริษัท A จำกัด จ่ายค่าที่ปรึกษาทนายความจำนวน 85,000 บาท (100,000 x 15% = 15,000 บาท)

บริษัท A จำกัด มีหน้าที่หักและนำส่งภาษีเงินนิติบุคคลแทนบริษัท CD จำกัดโดยยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 54 ภายในวันที่ 7 นับตั้งแต่สิ้นเดือนที่จ่ายเงินออกไป

IDG บริการรับทำบัญชีและภาษี ให้คำแนะนำพื้นฐานทางด้านการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีและภาษี 


Click here

crossmenuchevron-down