OUR BLOG

วิทยากรบรรยายโครงการ”สร้างผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ”

การบรรยายเรื่อง “สร้างธุรกิจด้วยทรัพย์สินทางปัญญา”

ในงาน ดังกล่าวเป็นการบรรยายเกี่ยวกับความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการได้นำความรู้ไปต่อยอดทั้งสร้างมูลค่าธุรกิจและปกป้องธุรกิจ เป็นหนึ่งในหัวข้อกิจกรรม 8 Weeks Startup Coaching Program ภายใต้ โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ในเขตภาคเหนือ (Northern Innovative Startup Thailand) จัดขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ.ห้อง Imperial3 The Imperial Maeping Hotel(Chiangmai)

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ