International Website

วิธีแก้ปัญหากับคู่กรณีด้วย Notice Letter

ลูกความหลายท่านที่ได้เข้ามาปรึกษา IDG มักจะมีปัญหามากมายจากการที่คู่กรณีฝ่าฝืนไม่ยอมกระทำการตามที่เคยตกลงกันไว้ หรือคู่กรณีบางท่านก็ตั้งใจทำให้ลูกความเกิดความเสียหาย หรือคู่กรณีบางท่านก็ตกอยู่ในสถานะลูกหนี้ที่ไม่มี ไม่หนี แต่ไม่จ่าย ! นั่นเอง 

ลูกความที่เข้ามาขอคำปรึกษากับเราบางท่านใจเย็นยอมทวงหนี้มาถึง 10 ปีจนหมดอายุความ แต่ลูกความบางท่านก็ใจร้อน อย่างไรเสียต้องเอาคู่กรณีเข้าคุกหรือขอให้ศาลบังคับคดีให้ได้ แต่รู้หรือไม่ ? ว่ามีลูกความจำนวนไม่น้อยที่จบปัญหาทั้งหมดจากการให้ทนายความช่วยเขียน Notice Letter ส่งไปยังคู่กรณี IDG จะขออนุญาตยกตัวอย่าง จากประสบการณ์ที่ประสบพบเจอนะคะ อย่างเช่น ลูกความท่านนี้เคยโทรศัพท์เจรจาขอให้คู่กรณีหยุดการใช้เครื่องหมายการค้า เนื่องจากเครื่องหมายดังกล่าวมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับของลูกความเป็นอย่างมาก แต่การเจรจาก็ดูขัดหูขัดใจไปเสียหมด คู่กรณีอ้างว่าตนไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงทำไมต้องมาแจ้งเตือนให้ตนหยุดใช้ด้วย ลูกความที่ได้รับคำตอบเช่นนั้นก็ไม่รอช้ารีบเข้าปรึกษาทนายความด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของ IDG 

ซึ่งแน่นอนว่ากรณีนี้จบลงอย่างสวยงาม เพราะทนายความได้อธิบายเหตุผลและข้อกฎหมายทั้งหมดแทนลูกความในฐานะเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงลงใน Notice Letter ให้คู่กรณีได้เข้าใจทั้งหมด และยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยเจรจาทางโทรศัพท์จนคู่กรณียินยอมที่จะหยุดใช้เครื่องหมายการค้านั้น และยกเลิกจำหน่ายสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับลูกความของเราไปในที่สุด เห็นหรือไม่ว่าทุกกรณีไม่จำเป็นขอใช้บารมีศาลเป็นที่พึ่งเสมอไป Notice Letter เป็นวิธีที่ช่วยจบปัญหาให้แก่ลูกความมาแล้วหลายรายในช่วงระยะเวลาอันสั้น และแน่นอนว่ามันย่อมดีกว่าการนั่งสืบพยานต่อสู้กันในชั้นศาลเป็นปี ๆ 

Notice Letter คืออะไร?

Notice Letter หรือที่ภาษากฎหมายเรียกว่า “หนังสือบอกกล่าวทวงถาม” คือ หนังสือแจ้งให้ลูกหนี้หรือคู่กรณีทราบล่วงหน้าว่าจะมีการดำเนินคดีภายใต้เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงื่อนไขให้ชำระหนี้, เงื่อนไขให้หยุดกระทำการ หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง และมักมีเงื่อนไขเวลามาเป็นตัวกำหนดให้ดำเนินการภายใน 7 หรือ 15 หรือ 30 วัน เป็นต้น 

การทำหนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ Notice Letter มีทั้งกรณีที่บอกกล่าวทวงถามก่อนหรือไม่ก็ได้ เช่นกรณีการโต้แย้งสิทธิที่ชัดแจ้งอยู่แล้วในคดีละเมิดที่ไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือบอกกล่าวก็มีอำนาจฟ้องได้ แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความเป็นธรรมหรือความชัดเจนทนายและลูกความส่วนใหญ่จะยื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ Notice ก่อนเสมอ

กรณีที่จำเป็นที่ต้องบอกกล่าวทวงถามก่อนเสมอ เนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน เช่น การส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ค้ำประกัน หากเจ้าหนี้ไม่มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด เจ้าหนี้ไม่มีอำนาจฟ้อง อ้างอิง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3777/2560 และ 4603/2562 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ มาตรา 686 วรรคแรก “เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังผู้ค้ำประกันภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ก่อนที่หนังสือบอกกล่าวจะไปถึงผู้ค้ำประกันมิได้ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ค้ำประกันที่จะชำระหนี้เมื่อหนี้ถึงกำหนดชำระ” หรือกรณีบอกกล่าวบังคับจำนอง กฎหมายกำหนดให้ผู้รับจำนองต้องมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้จำนองชำระหนี้ก่อน จึงจะมีอำนาจฟ้องคดีให้บังคับจำนอง ยึดทรัพย์สินออกที่จำนองขายทอดตลาดได้ อ้างอิง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชย์ มาตรา 728 วรรคสอง ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าเป็นกรณีผู้จำนองซึ่งจำนองทรัพย์สินของตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นต้องชำระ ผู้รับจำนองต้องส่งหนังสือบอกกล่าวดังกล่าวให้ผู้จำนองทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งหนังสือแจ้งให้ลูกหนี้ทราบ ถ้าผู้รับจำนองมิได้ดำเนินการภายในกำหนดเวลาสิบห้าวันนั้น ให้ผู้จำนองเช่นว่านั้นหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้ค้างชำระ ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลาสิบห้าวันดังกล่าว” ดังนี้จากกรณีข้างต้นจะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดข้อเรียกร้องต่อกัน เจ้าหนี้จะใช้สิทธิบังคับลูกหนี้หรือคู่กรณีโดยพลการไม่ได้ โดยต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายในการบอกกล่าวทวงถามให้ถูกต้องเสียก่อน

การส่งหนังสือบอกกล่าวไม่จำเป็นต้องให้ทนายความเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งให้เสมอไป ไม่มีกฎหมายกำหนดห้ามลูกความหรือผู้ถูกโต้แย้งสิทธิดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวด้วยตนเองแต่อย่างใด เพียงแต่ท่านต้องศึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งหนังสือบอกกล่าวให้ถี่ถ้วนและกำหนดเนื้อหาให้ครอบคลุมชัดเจน หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือ Notice ของท่านจึงจะเกิดผลบังคับตามกฎหมาย 

การบอกกล่าวทวงถามนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือก็สามารถทวงถามโดยวาจาได้ แต่การทวงถามด้วยวาจานั้นมักจะมีข้อโต้แย้งกันได้ว่าไม่เคยได้มีการบอกกล่าว หากพิสูจน์ก็ต้องเอาบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาเบิกความต่อศาล ซึ่งเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก ดังนั้น เมื่อทนายความจะดำเนินการบอกกล่าวทวงถามก็จะใช้วิธีทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์พร้อมใบตอบรับ ซึ่งเป็นวิธีทางการและมีหลักฐานเพื่อนำไปพิสูจน์ในชั้นศาลได้อย่างชัดเจน แต่บางครั้งการส่งหนังสือบอกกล่าวทางไปรษณีย์ก็ยังเกิดข้อขัดข้องทำให้ไม่สามารถส่งได้ โดยเกิดได้จากหลายสาเหตุ แต่ถ้าหากพฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีมีเจตนาทุจริตโดยไม่ยอมรับหนังสือบอกกล่าวทั้ง ๆ ที่อยู่ในวิสัยที่จะรับได้ หรือ มีผู้รับไว้แทนได้ตามกฎหมาย เช่นนี้ เพียงการส่งหนังสือบอกกล่าวไปนั้นถึงแม้ยังไม่มีผู้รับ ก็ถือเป็นการส่งคำบอกกล่าวถึงตัวผู้รับโดยชอบตามกฎหมายแล้ว

  องค์ประกอบของหนังสือบอกกล่าว 

ส่วนที่ 1 หัวกระดาษ ประกอบด้วย ชื่อสำนักงานกฎหมาย (ถ้ามี), สถานที่ทำหนังสือ, วันที่ทำ, เรื่อง, เรียน (ชื่อผู้รับหนังสือ) 

ส่วนที่ 2 เนื้อหา ประกอบด้วย

ย่อหน้าที่ 1 ให้ท่านบรรยายนิติสัมพันธ์ระหว่างท่านกับคู่กรณี ว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร 

ย่อหน้าที่ 2 ให้ท่านบรรยายเหตุแห่งการโต้แย้งสิทธิ ส่วนมากมักขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า “ปรากฏว่า...” และตามด้วย เหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร, ทำให้ใครเสียหาย และเสียหายอย่างไร 

ย่อหน้าที่ 3 ให้ท่านบรรยายคำขอบังคับ ระบุสิ่งที่จะบังคับเอาจากลูกหนี้หรือคู่กรณี เช่น ต้นเงินดอกเบี้ย หรือให้กระทำการ หรือหยุดกระทำการใด, ชำระแก่ผู้ใด พร้อมกำหนดระยะเวลาดำเนินการ และลงท้ายด้วยคำบังคับว่าถ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้ามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ส่วนที่ 3 ส่วนลงท้าย ประกอบด้วย ข้อความตรงกลางหน้ากระดาษว่า “ขอแสดงความนับถือ” พร้อมลงชื่อทนายความ หรือผู้ที่ดำเนินการจัดส่งหนังสือบอกกล่าว 


ผู้เขียน นางสาววรารัตน์ ศรีวิเชียร (ทนายความ)

IDGTHAILAND มีทีมทนายความผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการร่างและส่งหนังสือบอกกล่าวอย่างมืออาชีพ ด้วยบริการที่รวดเร็ว และราคายุติธรรม

สอบถามค่าบริการหรือข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-011-7161 ต่อ 106 – 107

หรือ LINE: @idgthailand

Click Here!

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
crossmenuchevron-down