บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำในการให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ล้ำสมัย และช่วย
ปฎิรูปธุรกิจผ่านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม”

พันธกิจ

  • ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่ครอบคลุมทั่วโลก
  • สร้างพื้นที่และเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
  • พลิกโฉมธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
  • ค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง