บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จำกัด

วิสัยทัศน์

“ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการพัฒนาและปกป้อง
นวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

พันธกิจ

  • ช่วยผลักดัน ปกป้อง และสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก
  • ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการปกป้องและการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ได้
  • สร้างตลาดเพื่อให้เกิดการซื้อขายแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ๆ
  • ให้บริการด้านการพัฒนาและปกป้องแบรนด์ที่ครอบคลุมที่สุด
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างแบรนด์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ แก่บุคคลทั่วไป องค์กร และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง