OUR BLOG

หน้าที่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้! หลังจากจดทะเบียนบริษัทเเล้ว

หน้าปก
รูป 1
  1. ต้องมีที่ตั้งสำนักงานซึ่งถือเป็นภูมิลำเนาของบริษัท ที่สามารถติดต่อได้หากมีการย้ายที่ตั้งสำนักงานจากที่จดทะเบียนไว้ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนย้ายที่ตั้งสำนักงานต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ณ เขตพื้นที่ที่บริษัทนั้นตั้งอยู่

2. จัดทำสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นให้จัดทำตั้งแต่วันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และการเข้า – ออกจากการเป็นผู้ถือหุ้น รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนหุ้นและการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ และต้องเก็บรักษาไว้ที่สำนักงานของบริษัท สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นต้องเปิดให้ผู้ถือหุ้นดูได้ในระหว่างเวลาทำการไม่น้อยกว่าวันละ 2 ชั่วโมง โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม

รูป 2

ถ้าไม่จัดทำ ไม่เก็บรักษา หรือไม่ให้ผู้ถือหุ้นดูสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นมีความผิด บริษัท ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท กรรมการ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

นอกจากนี้ยังต้องจัดทำใบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนไว้เป็นหลักฐาน เพื่อแสดงการเป็นเจ้าของหุ้นและจะเก็บค่าธรรมเนียมก็ได้แต่ต้องไม่เกินสิบบาท โดยรายละเอียดในใบหุ้นต้องมีชื่อบริษัท หมายเลขหุ้น มูลค่าของหุ้น ชำระค่าหุ้นแล้ว หุ้นละเท่าใด มีชื่อของผู้ถือหุ้นหรือคำ ว่าใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้กรรมการ ลงลายมือชื่อด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งคนพร้อมประทับตราบริษัท

ถ้าหากไม่ทำใบหุ้น เรียกค่าธรรมเนียมเกิน หรือมีรายละเอียดในใบหุ้นไม่ครบถ้วนถือว่ามีความผิด บริษัท
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
- กรรมการ ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท

  1. หลังจากนั้นภายใน 6 เดือน นับจากวันที่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจะต้องจัดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อจากนั้นในทุก ๆ รอบระยะเวลา 12 เดือนก็ต้องจัดประชุมแบบนี้อีกอย่างน้อยหนึ่งครั้งการประชุมที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และทุกครั้งที่มีการประชุมต้องทำการจดบันทึกรายงานการประชุมมติ ของที่ประชุมไว้ในสมุดให้ถูกต้อง ทั้งต้องเก็บรักษาสมุดจดบันทึกรายงาน  การประชุมไว้ ณ สำนักงานของบริษัท
รูป 3
รูป 4

4. ต้องส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดและผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้ว ในวันประชุมสามัญไปยังนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท อย่างน้อยปีละครั้งแต่ไม่ให้ ช้ากว่า 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ถ้าไม่ส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นถือว่ามีความผิด กรรมการ
- ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

5. ต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีหนึ่งคนหรือหลายคนมาตรวจสอบงบการเงินแล้วต้องนำงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชี โดยต้องส่งสำเนางบการเงินให้ผู้ถือหุ้น ดูล่วงหน้ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และมีสำเนางบการเงินเปิดเผยไว้ในสำนักงานของบริษัท

รูป 5

โดย IDG มีบริการตัวแทนช่วยเหลือท่านในการดำเนินการจดทะเบียนบริษัทรวมไปถึงบริการด้านบัญชีอย่างครบวงจร เราพร้อมให้คำปรึกษาในตลอดทุกขั้นตอน เพื่อให้ธุรกิจของท่านดำเนินการได้อย่างราบรื่บเเละถูกต้องตามกฎหมาย

 

ติดต่อได้ที่

Line: @idgthailand (มี@) 

☎️โทร: 02-011-7161 ต่อ 106

📩E-Mail: [email protected] หรือ [email protected]

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ