International Website

IDG ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

IDG มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้องค์กรได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปรับใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

” IDG จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน “

COURSE REQUIREMENT FORM

IDG มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญความรู้หลากหลายด้าน

ตัวอย่างหน่วยงานบริษัทที่ IDG เข้าไปให้การอบรม

การวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่ราบรื่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และจัดจำแนก ตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังทำให้เข้าใจถึงปัญหาหรือความเสี่ยงทางด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การวิเคราะห์สิทธิบัตรและการจัดการสิทธิบัตรภายในองค์กร

นวัตกรรมนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร และเพื่อการคุ้มครองหรือต่อยอดทางธุรกิจที่สมบูรณ์ กลุ่มบุคคลที่เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรเหล่านั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงระบบสิทธิบัตร สามารถดำเนินการหรือมีความเข้าใจในเนื้อหาของสิทธิบัตรซึ่งมีองค์ความรู้สำคัญอันเป็นของเขตของงานประดิษฐ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีได้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในส่วนของการวางแผน การจัดการ รวมไปถึงการดำเนินการด้านสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ด้วยแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนสิทธิบัตรทั่วโลก ซึ่งข้อมูลสิทธิบัตรจากทั่วโลกนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาภายในองค์กรหรือการสร้างตลาดกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์

การออกแบบและการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าภายในองค์กร

หลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ หรือ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการสร้างเครื่องหมายการค้าขององค์กรให้แข็งแรงและโดดเด่นขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การออกแบบ การสร้างเครื่องหมายการค้ารวมถึงการปกป้องเครื่องหมายการค้าตั้งแต่แนวคิดจนถึงวิธีการในการปกป้อง เพิ่มมูลค่า ให้กับเครื่องหมายการค้า และสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบและปกป้องเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ และให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกรายธุรกิจ

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy