International Website

6 TIPS FOR DESIGN-AROUND STRATEGIES: ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดคู่แข่ง

เมื่อคู่แข่งของคุณได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่คุณก็มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับของคู่แข่งในเร็วๆนี้ คุณจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร….

หนึ่งในวีธี คือ การออกแบบหรือการประดิษฐ์ทางอ้อม (Design-Around หรือ Invent-Around) คือการจงใจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของคู่แข่งได้  กล่าวง่ายๆคือ Design-Around เป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาโดยไม่ให้ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ Design-Around นั้น ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการอ่านและวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ (claims) ในสิทธิบัตรที่คู่แข่งถืออยู่ ดังนั้น เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เรามีข้อเสนอแนะในการทำ Design-Around Analysis เบื้องต้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้:

ภาพจาก http://www.pound.lt/736102-Produkto-dizainas–Product-Design

1.  รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (INDEPENDENT CLAIMS)

รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (independent claims) ทั้งหมด รวมถึงข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและในสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน อ่านข้อถือสิทธิหลักให้เข้าใจก่อน เพราะถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในสิ่งที่คู่แข่งของคุณขอถือสิทธิอยู่ ข้อถือสิทธิรอง (dependent claims) ก็อาจจะไม่ต้องนำมาพิจารณา ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะไม่ละเมิดของคู่แข่ง

2. อย่าลืมวิเคราะห์คำขอที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน

ข้อถือสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยคำสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ดังนั้น คุณควรอ่านส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วย เพื่อที่จะหาส่วนที่อาจถูกนำมาใช้สนับสนุนข้อถือสิทธิได้ในอนาคต

3. ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วย

ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วยในการอ่านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังขอถือสิทธิอยู่ อาจจะต้องให้ตัวแทนของคุณช่วยอ่านคำขอหรือสิทธิบัตรทั้งฉบับเพื่อช่วยให้เข้าใจในรายละเอียดการประดิษฐ์และคำนิยามต่างๆได้อย่างถูกต้อง

4. แยกองค์ประกอบในข้อถือสิทธิออกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

เช่น ถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณมีองค์ประกอบ ก. ข. ค. และ ง. แต่ในสิทธิบัตรของคู่แข่งที่มีอยู่ก่อนแล้วประกอบด้วย ก. ข. และ ค. คุณจะต้องเอาองค์ประกอบ ง. ออกไปจากตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ เพราะการเพิ่มองค์ประกอบ ง. จะไม่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

5. หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้ว

หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบแทน คุณอาจจะหาตัวแทนเทคโนโลยีได้จากสิทธิบัตรที่หมดอายุหรือถูกละทิ้งไปแล้วก็ได้

6. ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์มาแทนที่

ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์ใช้สอยคล้ายกันหรือดีกว่าที่สามารถนำมาแทนที่แต่ละองค์ประกอบในข้อ 4. หรืออาจจะวิเคราะห์ดูว่าองค์ประกอบที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นได้หรือไม่

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

6 TIPS FOR DESIGN-AROUND STRATEGIES: ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดคู่แข่ง

เมื่อคู่แข่งของคุณได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่คุณก็มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับของคู่แข่งในเร็วๆนี้ คุณจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร….

หนึ่งในวีธี คือ การออกแบบหรือการประดิษฐ์ทางอ้อม (Design-Around หรือ Invent-Around) คือการจงใจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของคู่แข่งได้  กล่าวง่ายๆคือ Design-Around เป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาโดยไม่ให้ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ Design-Around นั้น ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการอ่านและวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ (claims) ในสิทธิบัตรที่คู่แข่งถืออยู่ ดังนั้น เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เรามีข้อเสนอแนะในการทำ Design-Around Analysis เบื้องต้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้:

ภาพจาก http://www.pound.lt/736102-Produkto-dizainas–Product-Design

1.  รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (INDEPENDENT CLAIMS)

รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (independent claims) ทั้งหมด รวมถึงข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและในสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน อ่านข้อถือสิทธิหลักให้เข้าใจก่อน เพราะถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในสิ่งที่คู่แข่งของคุณขอถือสิทธิอยู่ ข้อถือสิทธิรอง (dependent claims) ก็อาจจะไม่ต้องนำมาพิจารณา ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะไม่ละเมิดของคู่แข่ง

2. อย่าลืมวิเคราะห์คำขอที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน

ข้อถือสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยคำสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ดังนั้น คุณควรอ่านส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วย เพื่อที่จะหาส่วนที่อาจถูกนำมาใช้สนับสนุนข้อถือสิทธิได้ในอนาคต

3. ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วย

ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วยในการอ่านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังขอถือสิทธิอยู่ อาจจะต้องให้ตัวแทนของคุณช่วยอ่านคำขอหรือสิทธิบัตรทั้งฉบับเพื่อช่วยให้เข้าใจในรายละเอียดการประดิษฐ์และคำนิยามต่างๆได้อย่างถูกต้อง

4. แยกองค์ประกอบในข้อถือสิทธิออกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

เช่น ถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณมีองค์ประกอบ ก. ข. ค. และ ง. แต่ในสิทธิบัตรของคู่แข่งที่มีอยู่ก่อนแล้วประกอบด้วย ก. ข. และ ค. คุณจะต้องเอาองค์ประกอบ ง. ออกไปจากตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ เพราะการเพิ่มองค์ประกอบ ง. จะไม่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

5. หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้ว

หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบแทน คุณอาจจะหาตัวแทนเทคโนโลยีได้จากสิทธิบัตรที่หมดอายุหรือถูกละทิ้งไปแล้วก็ได้

6. ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์มาแทนที่

ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์ใช้สอยคล้ายกันหรือดีกว่าที่สามารถนำมาแทนที่แต่ละองค์ประกอบในข้อ 4. หรืออาจจะวิเคราะห์ดูว่าองค์ประกอบที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นได้หรือไม่

crossmenuchevron-down