เข้าร่วมงาน “Open House เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) “

เข้าร่วมกิจกรรม Open House เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis):
ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดตั้งและดำเนินการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็น “ศูนย์กลางการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของโลก” โดย วท. มอบหมายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดำเนินโครงการ Food Innopolis ในลักษณะโครงการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประเทศนั้น
ในการนี้ สวทน. ได้กำหนดจัดกิจกรรม Open House เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ อาคารกลุ่มนวัตกรรม ๒ (INC๒) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความพร้อมของ Food Innopolis ในการให้บริการและสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมของภาคเอกชนด้านอาหาร
|อ้างอิงจาก : http://www.sciencepark.or.th/index.php/th/news-a-activities-th/tsp-headlines-th/819-open-house-food-innopolis-2017

รวมภาพกิจกรรมในงานครั้งนี้

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •