OUR BLOG

เครื่องหมายการค้าโอนให้กันได้หรือไม่

idg cover content 35
 
เครื่องหมายการค้าโอนให้กันได้หรือไม่ ?
เครื่องหมายการค้าถือเป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่สามารถโอนให้แก่กันได้ ไม่ว่าเครื่องหมายการค้าที่ต้องการโอนให้แก่กันนั้น
จะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการโอนเครื่องหมายการค้าจะต้องจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
การโอนเครื่องหมายการค้าในอดีตจะต้องทำการโอนเครื่องหมายการค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าชุดเดียวกันทั้งหมด
หรือ “เครื่องหมายชุด” แต่ในปัจจุบันบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าชุดได้ยกเลิกไปแล้ว ซึ่งเจ้าของเครื่องหมายการค้าสามารถโอนเครื่องหมายการค้าโดยแยกโอนรายการสินค้าในเครื่องหมายการค้านั้น ๆ ได้
ตัวอย่างเช่น
นายปีเตอร์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า ABC ยื่นจดทะเบียนในรายการสินค้า 2 รายการสินค้า ได้แก่ (1) น้ำหอม (2) สบู่ ต้องการโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า ABC ให้แก่นางสาวพิมพา เฉพาะรายการสินค้า น้ำหอม โดย พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า มาตรา 49 วรรค 2 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่นายปีเตอร์สามารถโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามกรณีข้างต้นได้เช่นกัน
 
ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ