International Website

เครื่องหมายร่วมมีประโยชน์ต่อ SME อย่างไร

If you cannot beat them, join them” เคยได้ยินสำนวนนี้กันไหม ?

สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม เอสเอ็มอี SME ก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้กับธุรกิจของตน หาก SME ที่ต้องการจะขยายตลาดสินค้า/บริการแต่อาจจะมีเงินทุนที่จำกัดและไม่มีประสบการณ์เรื่องการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ  SME อาจจะลองเข้าร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือบริษัท SME ที่มีระบบการจัดการที่ดี เช่นการทำโครงการ (marketing campaign) ร่วมกันโดยการใช้เครื่องหมายการค้าร่วม (collective marks)1

แม้ว่าเจ้าของธุรกิจบางท่านอาจจะคิดว่าจุดประสงค์หลักของการเป็น SME คือ การเป็นอิสระ แต่การใช้เครื่องหมายการค้าร่วม (collective marks) ย่อมมีประโยชน์สำหรับการร่วมมือกันระหว่าง SME เอง หากมีการผลิตสินค้าที่เหมือนกัน หรือ ใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง SME จะได้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ กระบวนการทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ และนำเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับใช้กับสินค้าของบริษัทตน

SME ยังสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication)ได้ หากสินค้านั้นมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ ที่เป็นที่ผลิตสินค้า เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ลิ้นจี่นครพนม เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้  SME ยังสามารถ ใช้ เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)3 ได้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทได้รับมาตรฐาน อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและปลอดภัยว่าสินค้าหรือบริการได้ผ่านการรับรองมาจากหน่วยงาน หรือองค์กร เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น นอกจากการใช้เครื่องหมายรับรองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในการซื้อสินค้า หรือ บริการแล้ว  การใช้เครื่องหมายรับรองยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทอีกด้วย

[1] เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

[2] สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิต 

[3] เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

เครื่องหมายร่วมมีประโยชน์ต่อ SME อย่างไร

If you cannot beat them, join them” เคยได้ยินสำนวนนี้กันไหม ?

สำหรับ ผู้ประกอบธุรกิจขนาดย่อม เอสเอ็มอี SME ก็สามารถใช้สำนวนนี้ได้กับธุรกิจของตน หาก SME ที่ต้องการจะขยายตลาดสินค้า/บริการแต่อาจจะมีเงินทุนที่จำกัดและไม่มีประสบการณ์เรื่องการตลาดหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า และบริการ  SME อาจจะลองเข้าร่วมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ หรือบริษัท SME ที่มีระบบการจัดการที่ดี เช่นการทำโครงการ (marketing campaign) ร่วมกันโดยการใช้เครื่องหมายการค้าร่วม (collective marks)1

แม้ว่าเจ้าของธุรกิจบางท่านอาจจะคิดว่าจุดประสงค์หลักของการเป็น SME คือ การเป็นอิสระ แต่การใช้เครื่องหมายการค้าร่วม (collective marks) ย่อมมีประโยชน์สำหรับการร่วมมือกันระหว่าง SME เอง หากมีการผลิตสินค้าที่เหมือนกัน หรือ ใกล้เคียงกัน เพื่อช่วยกันสร้างภาพลักษ์ของสินค้าให้เป็นที่รู้จัก อีกทั้ง SME จะได้มีโอกาสในการศึกษา เรียนรู้ กระบวนการทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์ และนำเอาความรู้ที่ได้มาพัฒนาและปรับใช้กับสินค้าของบริษัทตน

SME ยังสามารถยื่นคำขอจดทะเบียนสินค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (geographical indication)ได้ หากสินค้านั้นมีความเชื่อมโยง (Links) ระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ ที่เป็นที่ผลิตสินค้า เช่น มะขามหวานเพชรบูรณ์ ลิ้นจี่นครพนม เป็นต้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าได้อีกด้วย

นอกจากนี้  SME ยังสามารถ ใช้ เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark)3 ได้เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการของบริษัทว่าสินค้าหรือบริการของบริษัทได้รับมาตรฐาน อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกสบายใจและปลอดภัยว่าสินค้าหรือบริการได้ผ่านการรับรองมาจากหน่วยงาน หรือองค์กร เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น นอกจากการใช้เครื่องหมายรับรองเพื่อให้ลูกค้ารู้สึกปลอดภัยในการซื้อสินค้า หรือ บริการแล้ว  การใช้เครื่องหมายรับรองยังเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทอีกด้วย

[1] เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้น

[2] สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ คือ เครื่องหมายการค้าที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิต 

[3] เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น

ภาพประกอบโดย Freepik : www.freepik.com

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy