OUR BLOG

เรื่องน่ารู้สำหรับบรรจุภัณฑ์ส่งออกจีน

banner chinapack1 scaled 1banner chinapack1 scaled

การควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

หน่วยงาน Inspection & Quarantine Services (CIQ) ของจีนอยู่ในระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ฉลากแบบใหม่จะต้อง
มีหมายเลขสินค้า (ID numbers) และต้องผ่านการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ CIQ ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าครั้งแรกผู้นำเข้าหรือตัวแทนจะต้องยื่นฉลากอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อ
CIQ ตามข้อกำหนดการตรวจสอบ และการกำกับฉลากสำหรับการนำเข้าและส่งออกอาหาร
โดยทั่วไปจะต้องยื่นรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตัวอย่างของฉลากต้นฉบับและฉบับแปล
  • ตัวอย่างของฉลากภาษาจีน
  • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ระบุบนฉลาก
  • เอกสารประกอบอื่นๆ หากฉลากเน้นรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ใบรับรอง หรือเน้น
    ส่วนประกอบคุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อได้รับเอกสาร เจ้าหน้า CIQ จะดำเนินการตรวจสอบฉลากหลังจากที่ฉลากมีการออกหมายเลขภายใต้ระบบที่ปรับปรุง CIQ จะไม่ตรวจสอบฉลากทั้งหมด แต่จะตรวจสอบโดยสุ่มตัวอย่าง การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นความเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นโดย CIQs เพื่อลดภาระงานด้านปริมาณสินค้าอาหารที่นำเข้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากฎระเบียบและการกำกับฉลากจะหละหลวม ทั้งนี้
ฉลากที่หลุดจากการตรวจสอบฉลากจาก CIQ ยังคงถูกการตรวจติดตามในท้องตลาดโดยองค์การอาหารและยา(Food and Drug Administrator) สำหรับการขึ้น Blacklist ของ AQSIQ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถูกตรวจเข้มงวดมากกว่าเดิม นอกจากนี้มาตรการลงโทษจะมีความเข้มงวดมากขึ้นและมาตรการแก้ไขจะถูกนำไปใช้กับฉลากภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่

ข้อมูลจาก : สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ