International Website

การควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

หน่วยงาน Inspection & Quarantine Services (CIQ) ของจีนอยู่ในระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ฉลากแบบใหม่จะต้อง
มีหมายเลขสินค้า (ID numbers) และต้องผ่านการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ CIQ ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าครั้งแรกผู้นำเข้าหรือตัวแทนจะต้องยื่นฉลากอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อ
CIQ ตามข้อกำหนดการตรวจสอบ และการกำกับฉลากสำหรับการนำเข้าและส่งออกอาหาร
โดยทั่วไปจะต้องยื่นรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตัวอย่างของฉลากต้นฉบับและฉบับแปล
 • ตัวอย่างของฉลากภาษาจีน
 • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ระบุบนฉลาก
 • เอกสารประกอบอื่นๆ หากฉลากเน้นรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ใบรับรอง หรือเน้น
  ส่วนประกอบคุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อได้รับเอกสาร เจ้าหน้า CIQ จะดำเนินการตรวจสอบฉลากหลังจากที่ฉลากมีการออกหมายเลขภายใต้ระบบที่ปรับปรุง CIQ จะไม่ตรวจสอบฉลากทั้งหมด แต่จะตรวจสอบโดยสุ่มตัวอย่าง การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นความเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นโดย CIQs เพื่อลดภาระงานด้านปริมาณสินค้าอาหารที่นำเข้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากฎระเบียบและการกำกับฉลากจะหละหลวม ทั้งนี้
ฉลากที่หลุดจากการตรวจสอบฉลากจาก CIQ ยังคงถูกการตรวจติดตามในท้องตลาดโดยองค์การอาหารและยา(Food and Drug Administrator) สำหรับการขึ้น Blacklist ของ AQSIQ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถูกตรวจเข้มงวดมากกว่าเดิม นอกจากนี้มาตรการลงโทษจะมีความเข้มงวดมากขึ้นและมาตรการแก้ไขจะถูกนำไปใช้กับฉลากภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่

ข้อมูลจาก : สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

การควบคุมการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

หน่วยงาน Inspection & Quarantine Services (CIQ) ของจีนอยู่ในระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการติดฉลากสำหรับการนำเข้าอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ฉลากแบบใหม่จะต้อง
มีหมายเลขสินค้า (ID numbers) และต้องผ่านการสุ่มตรวจโดยเจ้าหน้าที่ CIQ ปัจจุบันการนำเข้าสินค้าครั้งแรกผู้นำเข้าหรือตัวแทนจะต้องยื่นฉลากอาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อ
CIQ ตามข้อกำหนดการตรวจสอบ และการกำกับฉลากสำหรับการนำเข้าและส่งออกอาหาร
โดยทั่วไปจะต้องยื่นรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • ตัวอย่างของฉลากต้นฉบับและฉบับแปล
 • ตัวอย่างของฉลากภาษาจีน
 • ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายหรือตัวแทนที่ระบุบนฉลาก
 • เอกสารประกอบอื่นๆ หากฉลากเน้นรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่น ใบรับรอง หรือเน้น
  ส่วนประกอบคุณค่าทางโภชนาการ

เมื่อได้รับเอกสาร เจ้าหน้า CIQ จะดำเนินการตรวจสอบฉลากหลังจากที่ฉลากมีการออกหมายเลขภายใต้ระบบที่ปรับปรุง CIQ จะไม่ตรวจสอบฉลากทั้งหมด แต่จะตรวจสอบโดยสุ่มตัวอย่าง การ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นความเป็นความพยายามที่เกิดขึ้นโดย CIQs เพื่อลดภาระงานด้านปริมาณสินค้าอาหารที่นำเข้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายความว่ากฎระเบียบและการกำกับฉลากจะหละหลวม ทั้งนี้
ฉลากที่หลุดจากการตรวจสอบฉลากจาก CIQ ยังคงถูกการตรวจติดตามในท้องตลาดโดยองค์การอาหารและยา(Food and Drug Administrator) สำหรับการขึ้น Blacklist ของ AQSIQ หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถูกตรวจเข้มงวดมากกว่าเดิม นอกจากนี้มาตรการลงโทษจะมีความเข้มงวดมากขึ้นและมาตรการแก้ไขจะถูกนำไปใช้กับฉลากภายใต้กฎหมายความปลอดภัยของอาหารฉบับใหม่

ข้อมูลจาก : สำนักงานมาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม http://www.tisi.go.th/

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy