International Website

IDG ให้บริการด้าน ลิขสิทธิ์ แบบครบวงจร

” IDG Thailand คือมืออาชีพและเชี่ยวชาญในด้านลิขสิทธิ์ เราให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ ตลอดจนการร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

ทำไมต้องใช้บริการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์กับ IDG?

ไม่อยากโดนก๊อป ไม่อยากโดนลบรอยน้ำ จะคุ้มครองงานตัวเองยังไงดี คำถามเหล่านี้เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักสร้างสรรค์ วันนี้ IDG ขอแนะนำวิธีการการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

มาดูก่อนสิว่างานตัวเองจะจดเป็นลิขสิทธิ์ได้ไหม แล้วลิขสิทธิ์คืออะไร?

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม (หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย) นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

ผลงานดังต่อไปนี้เป็นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์

 • ข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
 • รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 • ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
 • คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของราชการ
 • คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
 • ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
คลิก สิทธิบัตร ความรู้ ขั้นตอน กรรมวิธี

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ใช่การจดทะเบียน เนื่องจากลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นการจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ว่าตนเองเป็นเจ้าของในงานลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้ง

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 • เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้สิทธิ
 • แจ้งข้อมูลไว้เป็นหลักฐานต่อทางราชการ
 • ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิด

ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับ IDG

 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน
 • ลูกค้าส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการยื่นคำขอ
 • จัดเตรียมเอกสารและยื่นคำขอแจ้งข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (รลข.01)

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 • หนังสือรับรองบริษัทที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลงาน  เช่น ภาพร่าง ไฟล์ Digital (คือไฟล์ Ai, PSD, อื่นๆ) ที่เป็นชิ้นงานการทำจริง

บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

IDG ให้บริการด้านลิขสิทธิ์ และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์มากที่สุดและช่วยให้ธุรกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

บริการตรวจสอบการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการตรวจสอบการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการดำเนินการทางศาล ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์

บริการรับรองเอกสารจากกงสุลและทนายความรับรองลายมือชื่อ

ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ

บริการร่างสัญญา สัญญาตัวแทนจำหน่าย สัญญาการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

แบบฟอร์มติดต่อทีมเครื่องหมายการค้า

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy