International Website

IDG ให้บริการด้าน ลิขสิทธิ์ แบบครบวงจร

” IDG Thailand คือมืออาชีพและเชี่ยวชาญในด้านลิขสิทธิ์ เราให้คำปรึกษา ยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์ และให้บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ ตลอดจนการร่างสัญญาด้านทรัพย์สินทางปัญญา”

ทำไมต้องใช้บริการยื่นจดแจ้งลิขสิทธิ์กับ IDG?

ไม่อยากโดนก๊อป ไม่อยากโดนลบรอยน้ำ จะคุ้มครองงานตัวเองยังไงดี คำถามเหล่านี้เป็นคำถามยอดฮิตสำหรับนักสร้างสรรค์ วันนี้ IDG ขอแนะนำวิธีการการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

มาดูก่อนสิว่างานตัวเองจะจดเป็นลิขสิทธิ์ได้ไหม แล้วลิขสิทธิ์คืออะไร?

งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537) ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม (หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วย) นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

ผลงานดังต่อไปนี้เป็นผลงานที่ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์

 • ข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
 • รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
 • ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
 • คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของราชการ
 • คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
 • ความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้หรือวิธีทำงาน แนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
คลิก สิทธิบัตร ความรู้ ขั้นตอน กรรมวิธี

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ใช่การจดทะเบียน เนื่องจากลิขสิทธิ์เกิดขึ้นทันทีตั้งแต่ที่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน

การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญามิได้เป็นการรับรองสิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ แต่เป็นการจดแจ้งต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) ว่าตนเองเป็นเจ้าของในงานลิขสิทธิ์ที่ได้แจ้งไว้ โดยผู้แจ้งต้องรับรองตนเองว่าเป็นเจ้าของผลงานที่นำมาแจ้ง

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 • เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการขออนุญาตใช้สิทธิ
 • แจ้งข้อมูลไว้เป็นหลักฐานต่อทางราชการ
 • ใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิด

ขั้นตอนการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับ IDG

 • ชำระค่าบริการเต็มจำนวนก่อนเริ่มงาน
 • ลูกค้าส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการยื่นคำขอ
 • จัดเตรียมเอกสารและยื่นคำขอแจ้งข้อมูลต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 • รับหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (รลข.01)

ประโยชน์ของการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 • หนังสือรับรองบริษัทที่ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ตัวอย่างหรือภาพถ่ายผลงาน  เช่น ภาพร่าง ไฟล์ Digital (คือไฟล์ Ai, PSD, อื่นๆ) ที่เป็นชิ้นงานการทำจริง

บริการด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

IDG ให้บริการด้านลิขสิทธิ์ และกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์มากที่สุดและช่วยให้ธุรกิจของเจ้าของลิขสิทธิ์ ดำเนินไปอย่างราบรื่นและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง

บริการตรวจสอบการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการตรวจสอบการละเมิดสิทธิลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการดำเนินการทางศาล ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการประเมินมูลค่าลิขสิทธิ์

บริการรับรองเอกสารจากกงสุลและทนายความรับรองลายมือชื่อ

ที่ปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแบบครบวงจรแก่ผู้ประกอบการไทย และต่างประเทศ

บริการร่างสัญญา สัญญาตัวแทนจำหน่าย สัญญาการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ และสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งไทยและต่างประเทศ

บริการเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ทั้งไทยและต่างประเทศ

แบบฟอร์มติดต่อทีมเครื่องหมายการค้า

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่ IDG กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลถึงเรา ทางเราจะติดต่อกลับทันทีที่ได้รับอีเมลดังกล่าวในเวลาทำการ วันจันทร์–เสาร์ เวลา 09:00 น. ถึง 18:00 น.

หรือท่านสามารถสแกน QR Code เพิ่มเพื่อน หรือเพิ่มเพื่อน by ID : @idgthailand เพื่อติดต่อเราผ่านแอพพลเคชั่น LINE ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

crossmenuchevron-down