OUR BLOG

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มีความผิด!

 
สัญลักษณ์ R กับเครื่องหมายการค้า
 
ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  มีความผิด!
สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า
ตามกฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงสัญลักษณ์ ® ประกอบกับเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นความต้องการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเอง
 
สำหรับในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่จะใช้สัญลักษณ์ ® ประกอบได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้บริโภคนั่นเอง
กฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 111 (1) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บุคคลใดแสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
กล่าวโดยสรุปคือ สัญลักษณ์ ® ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น และการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นความผิดตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอาจใช้สัญลักษณ์ TM ประกอบกับเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงว่าตนได้ใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า ซึ่งมักจะพบในเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ