International Website

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  มีความผิด!

สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

ตามกฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงสัญลักษณ์ ® ประกอบกับเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นความต้องการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเอง

สำหรับในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่จะใช้สัญลักษณ์ ® ประกอบได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้บริโภคนั่นเอง

กฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 111 (1) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บุคคลใดแสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กล่าวโดยสรุปคือ สัญลักษณ์ ® ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น และการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นความผิดตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอาจใช้สัญลักษณ์ TM ประกอบกับเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงว่าตนได้ใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า ซึ่งมักจะพบในเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน  มีความผิด!

สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

ตามกฎหมายไม่มีบทบัญญัติที่บังคับให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนแล้วจะต้องแสดงสัญลักษณ์ ® ประกอบกับเครื่องหมายการค้าแต่อย่างใด การใช้สัญลักษณ์ดังกล่าวจึงเป็นความต้องการของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเอง

สำหรับในประเทศไทย เครื่องหมายการค้าที่จะใช้สัญลักษณ์ ® ประกอบได้จะต้องเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาและได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ การใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนยังมีความผิดตามกฎหมายด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนของผู้บริโภคนั่นเอง

กฎหมายที่กำหนดความรับผิดของผู้ที่ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคือพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 111 (1) ซึ่งกำหนดไว้ว่า บุคคลใดแสดงเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายร่วมที่มิได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรว่าเป็นเครื่องหมายดังกล่าวที่ได้จดทะเบียนในราชอาณาจักรแล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กล่าวโดยสรุปคือ สัญลักษณ์ ® ใช้กับเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้น และการใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นความผิดตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอาจใช้สัญลักษณ์ TM ประกอบกับเครื่องหมายการค้าเพื่อแสดงว่าตนได้ใช้เครื่องหมายนั้นอย่างเครื่องหมายการค้า ซึ่งมักจะพบในเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการจดทะเบียน

crossmenuchevron-down