OUR BLOG

6 TIPS FOR DESIGN-AROUND STRATEGIES: ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดคู่แข่ง

6 TIPS FOR DESIGN-AROUND STRATEGIES: ออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างไร ไม่ให้ละเมิดคู่แข่ง

เมื่อคู่แข่งของคุณได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่คุณก็มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คล้ายคลึงกับของคู่แข่งในเร็วๆนี้ คุณจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร….

หนึ่งในวีธี คือ การออกแบบหรือการประดิษฐ์ทางอ้อม (Design-Around หรือ Invent-Around) คือการจงใจทำให้ผลิตภัณฑ์ของคุณมีความคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งที่มีสิทธิบัตรคุ้มครอง แต่ก็สามารถหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรของคู่แข่งได้  กล่าวง่ายๆคือ Design-Around เป็นการสร้างบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาโดยไม่ให้ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

โดยการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกลยุทธ์ Design-Around นั้น ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญด้านสิทธิบัตร โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญในการอ่านและวิเคราะห์ข้อถือสิทธิ (claims) ในสิทธิบัตรที่คู่แข่งถืออยู่ ดังนั้น เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรก่อนที่จะใช้กลยุทธ์นี้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แต่เรามีข้อเสนอแนะในการทำ Design-Around Analysis เบื้องต้น ซึ่งแบ่งได้เป็น 6 ขั้นตอนดังนี้:

Product Design 1

ภาพจาก http://www.pound.lt/736102-Produkto-dizainas–Product-Design

1.  รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (INDEPENDENT CLAIMS)

รวบรวมข้อถือสิทธิหลัก (independent claims) ทั้งหมด รวมถึงข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรที่ได้รับจดทะเบียนแล้วและในสิทธิบัตรที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน อ่านข้อถือสิทธิหลักให้เข้าใจก่อน เพราะถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณไม่อยู่ในสิ่งที่คู่แข่งของคุณขอถือสิทธิอยู่ ข้อถือสิทธิรอง (dependent claims) ก็อาจจะไม่ต้องนำมาพิจารณา ผลิตภัณฑ์ของคุณก็จะไม่ละเมิดของคู่แข่ง

PatentLaw
patent search 4

2. อย่าลืมวิเคราะห์คำขอที่ยังไม่ได้รับจดทะเบียน

ข้อถือสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยคำสั่งของผู้ตรวจสอบสิทธิบัตร ดังนั้น คุณควรอ่านส่วนที่เป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดการประดิษฐ์ด้วย เพื่อที่จะหาส่วนที่อาจถูกนำมาใช้สนับสนุนข้อถือสิทธิได้ในอนาคต

3. ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วย

ให้ตัวแทนสิทธิบัตรหรือนักกฎหมายด้านสิทธิบัตรของคุณช่วยในการอ่านและทำความเข้าใจกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณกำลังขอถือสิทธิอยู่ อาจจะต้องให้ตัวแทนของคุณช่วยอ่านคำขอหรือสิทธิบัตรทั้งฉบับเพื่อช่วยให้เข้าใจในรายละเอียดการประดิษฐ์และคำนิยามต่างๆได้อย่างถูกต้อง

patent agent 1
Finding Your Business Niche Online

4. แยกองค์ประกอบในข้อถือสิทธิออกมาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

เช่น ถ้าหากผลิตภัณฑ์ของคุณมีองค์ประกอบ ก. ข. ค. และ ง. แต่ในสิทธิบัตรของคู่แข่งที่มีอยู่ก่อนแล้วประกอบด้วย ก. ข. และ ค. คุณจะต้องเอาองค์ประกอบ ง. ออกไปจากตัวผลิตภัณฑ์ของคุณ เพราะการเพิ่มองค์ประกอบ ง. จะไม่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณไม่ละเมิดสิทธิของคู่แข่ง

5. หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้ว

หาทางเลือกอื่นที่มีอยู่แล้วจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรหรือแหล่งอื่นๆ เพื่อนำมาใช้เป็นองค์ประกอบแทน คุณอาจจะหาตัวแทนเทคโนโลยีได้จากสิทธิบัตรที่หมดอายุหรือถูกละทิ้งไปแล้วก็ได้

research 620
Apple Uses OpenStreetMap Instead of GoogleMaps

6. ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์มาแทนที่

ลองหาองค์ประกอบอื่นๆ ที่มีประโยชน์ใช้สอยคล้ายกันหรือดีกว่าที่สามารถนำมาแทนที่แต่ละองค์ประกอบในข้อ 4. หรืออาจจะวิเคราะห์ดูว่าองค์ประกอบที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในลักษณะอื่นได้หรือไม่

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ