Entries by IDG Admin

ใช้สัญลักษณ์ ® กับเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้จดทะเบียน มีความผิด!

สัญลักษณ์ ® ที่ใช้ประกอบกับเครื่องหมายการค้าย่อมาจากคำว่า “Registered Trademark” แปลว่า “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงว่าเครื่องหมายการค้านั้นได้รับการจดทะเบียนแล้ว เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อถือในแบรนด์สินค้ามากขึ้น และเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าไม่ให้มีผู้ใดมาละเมิดเครื่องหมายการค้า

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าและบริการอาหาร”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้ส่งออกไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับส่งออกไปอาเซียนและจีน “กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม”