การจัดการด้าน IP
สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ


การตรวจสอบ IP
เพื่องานออกแบบ 3 มิติ


การบริหารจัดการ IP
เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ


การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้าน IP


การสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย IP


 หลักสูตรอบรม 

การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับนักจัดซื้อมืออาชีพ


เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ, นักจัดซื้อ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

สาระความรู้ | Knowledge

ปัจจุบันหน่วยงานจัดซื้อขององค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญต่อการสร้างองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาให้กับบุคลากรในองค์กรกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการลดความเสี่ยงและเพิ่มมาตรการปกป้องชื่อเสียงขององค์กรจากการนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีการละเมิดสิทธิของผู้อื่นเข้ามาจำหน่ายในองค์กรของตน

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อนักจัดซื้อได้สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง ทำให้นักจัดซื้อสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เข้าใจกระบวนการตรวจสอบสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาก่อนดำเนินการจัดซื้อ รวมทั้งเข้าใจหลักแห่งการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อการปกป้องคุ้มครองก่อนเกิดการละเมิดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ | Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการเลือกรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สำหรับองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อปกป้องการละเมิดได้

หัวข้อการเรียนรู้ | Course Outline

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญา
 2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 3. การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและการปกป้องการละเมิด
  • การตรวจสอบและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
  • การร่างสัญญา ร่างคำเพิกถอนและการดำเนินคดีทางศาล
 4. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
  • การสืบค้นงานประดิษฐ์และงานออกแบบที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ
  • การสืบค้นงานประดิษฐ์และงานออกแบบที่ขอรับความคุ้มครองต่างประเทศ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม | Duration of the Training Period

อบรมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง

 หลักสูตรอบรม 

การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่องานออกแบบ 3 มิติ


เหมาะสำหรับ : นักออกแบบ, นักประดิษฐ์คิดค้น หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

สาระความรู้ | Knowledge

การออกแบบนับว่าเป็นหัวใจหลักลำดับต้น ๆ ของการสร้างนวัตกรรมองค์กร ซึ่งปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานออกสู่ตลาดกันอย่างแพร่หลาย หลักการสร้างสรรค์ผลงานนั้นนอกเหนือจากจะต้องมีความโดดเด่นในรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งต้องไม่ละเมิดผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนหน้า องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อนักออกแบบสมัยใหม่

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง ทำให้นักออกแบบเข้าใจถึงแนวทางการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้งานออกแบบของตนสามารถขอรับความคุ้มครองสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งเข้าใจกระบวนการตรวจสอบแบบผลิตภัณฑ์เพื่อป้องกันการละเมิดด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อป้องกันการถูกละเมิดได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ | Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการเลือกรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สำหรับองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการปกป้องนวัตกรรม
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการปกป้องนวัตกรรม

หัวข้อการเรียนรู้ | Course Outline

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญา
 2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 3. การสร้างกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรเพื่อการปกป้องนวัตกรรม
 4. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการปกป้องนวัตกรรม
  • การสืบค้นงานประดิษฐ์และงานออกแบบที่ขอรับความคุ้มครองในประเทศ
  • การสืบค้นงานประดิษฐ์และงานออกแบบที่ขอรับความคุ้มครองต่างประเทศ

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม | Duration of the Training Period

อบรมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง

 หลักสูตรอบรม 

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ


เหมาะสำหรับ : ผู้ประกอบการ, เจ้าของกิจการ, ผู้บริหาร หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

สาระความรู้ | Knowledge

ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อผู้บริหารและบุคลากรได้สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างถูกต้อง ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจและเข้าใจปัญหาหรือความเสี่ยงทางด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรได้ และสามารถขยายธุรกิจให้ก้าวสู่สากลได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและมั่งคั่ง

จุดประสงค์การเรียนรู้ | Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการเลือกรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สำหรับองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักแห่งการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
 4. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

หัวข้อการเรียนรู้ | Course Outline

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญา
  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
  • ลิขสิทธิ์
 2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 3. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
  • ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee)
  • ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิ (Royalty fee)
 4. กรณีศึกษาการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม | Duration of the Training Period

อบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 หลักสูตรอบรม 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ด้วยหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา


เหมาะสำหรับ : ผู้บริหาร, นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือผู้ที่สนใจทั่วไป

สาระความรู้ | Knowledge

การเข้าใจถึงหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญานับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กร ทั้งนี้เพื่อให้การคุ้มครองหรือการต่อยอดทางธุรกิจที่สมบูรณ์จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรหรือกลุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเข้าใจถึงหลักแห่งการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา สามารถดำเนินการและตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาที่ตนมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ที่สำคัญซึ่งเป็นขอบเขตของงานประดิษฐ์ การกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยี

หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อให้เข้าใจถึงหลักการดำเนินการและการวางแผนเพื่อการจัดการหรือดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรสามารถจำแนกและใช้องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจและเข้าใจปัญหาเพื่อลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อปกป้องและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ | Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เพื่อเรียนรู้หลักการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาภายในองค์กร
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการเลือกรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สำหรับองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักแห่งป้องกันและการตรวจสอบการละเมิดภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 5. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักแห่งการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์

หัวข้อการเรียนรู้ | Course Outline

 1. ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญา
  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
  • ลิขสิทธิ์
 3. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 4. การป้องกันและการตรวจสอบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้น
 5. การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์
  • การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing)
  • ค่าเปิดเผยเทคโนโลยี (Disclosure fee)
  • ค่าตอบแทนการอนุญาตใช้สิทธิ (Royalty fee)

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม | Duration of the Training Period

อบรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

 หลักสูตรอบรม 

การเสริมเกราะให้งานวิจัยและผลิตภัณฑ์

ด้วยทรัพย์สินทางปัญญา


เหมาะสำหรับ : นักวิจัย, นักประดิษฐ์ และผู้ที่สนใจทั่วไป

สาระความรู้ | Knowledge

งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหัวใจหลักขององค์กรที่ต้องการยกระดับนวัตกรรมไปสู่ตลาดโลก ซึ่งองค์กรที่มีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้มแข็งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและช่วงชิงโอกาสในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี หลักการสร้างสรรค์ผลงานนั้นนอกเหนือจากจะต้องมีความโดดเด่นในรูปลักษณ์และฟังก์ชั่นการทำงานของผลิตภัณฑ์แล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องตอบโจทย์แนวโน้มของเทคโนโลยีได้ รวมทั้งต้องไม่ละเมิดผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาก่อนหน้า องค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างถูกต้อง ทำให้นักวิจัยและพัฒนาภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เข้าใจถึงแนวทางการค้นหางานประดิษฐ์ในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถหาแนวโน้มเทคโนโลยีเพื่อให้ผลงานที่สร้างสรรค์เป็นที่ต้องการของตลาด และที่สำคัญผลิตภัณฑ์ที่ได้ต้องขอรับความคุ้มครองสิทธิในรูปแบบต่าง ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

จุดประสงค์การเรียนรู้ | Key Benefits

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญและหลักการจำแนกประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการเลือกรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ สำหรับองค์กรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 3. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการสืบค้นสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยและต่างประเทศ
 4. เพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

หัวข้อการเรียนรู้ | Course Outline

 1. ทรัพย์สินทางปัญญาเบื้องต้นและการจำแนกทรัพย์สินทางปัญญา
  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม
  • ลิขสิทธิ์
 2. การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ
 3. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทย (DIP)
 4. การสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO)
 5. กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ฐานข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรม | Duration of the Training Period

อบรมอย่างน้อย 18 ชั่วโมง

แบ่งปันความรู้นี้Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google+
Pin on Pinterest
Pinterest
0Share on Tumblr
Tumblr
0Share on LinkedIn
Linkedin
Email this to someone
email

Call Now! Chat Now!

© Copyright 2013-2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.