International Website
BAYH-DOLE ACT
กับสิทธิของผู้รับทุน
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh Dole Act) หลักใหญ่ใจความที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ผู้รับทุน” จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาตรา 10 ระบุไว้ว่า..

ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นของผู้รับทุน

 

โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับทุนไม่ประสงค์ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิไปยังผู้ให้ทุน และให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน โดยการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นรายกรณี

นับเป็นครั้งแรก ที่กฎหมายไทยให้สิทธิแก่ “ผู้รับทุน” สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานได้อีกด้วย โดยแต่เดิมนั้นความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นของผู้ให้ทุนเพียงฝ่ายเดียว หรือผู้ให้ทุนร่วมกับผู้รับทุน ทำให้ขาดความคล่องตัวในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากความเป็นเจ้าของอยู่กับหน่วยงานหนึ่ง ส่วนข้อมูลทางเทคนิคหรือผลงานนวัตกรรมอยู่กับอีกหน่วยงานหนึ่ง

 

แต่..หากผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน ไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไป ไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน (มาตรา 24)

นั่นหมายความว่าหาก “ผู้รับทุน” ไม่มีศักยภาพพอในการแสวงหาลู่ทาง หรือมองเห็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นไปใช้ประโยชน์ ก็จะเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวไป หากท่านเป็นบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฐานะ “ผู้รับทุน” ท่านพร้อมหรือยังที่จะดูแลและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท่านเป็นเจ้าของ ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือกลับไปยังผู้ให้ทุนเช่นเดิม

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้
BAYH-DOLE ACT
กับสิทธิของผู้รับทุน
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh Dole Act) หลักใหญ่ใจความที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ผู้รับทุน” จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาตรา 10 ระบุไว้ว่า..

ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เกิดจากสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นของผู้รับทุน

 

โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับทุนไม่ประสงค์ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิไปยังผู้ให้ทุน และให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน โดยการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นรายกรณี

นับเป็นครั้งแรก ที่กฎหมายไทยให้สิทธิแก่ “ผู้รับทุน” สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานได้อีกด้วย โดยแต่เดิมนั้นความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นของผู้ให้ทุนเพียงฝ่ายเดียว หรือผู้ให้ทุนร่วมกับผู้รับทุน ทำให้ขาดความคล่องตัวในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากความเป็นเจ้าของอยู่กับหน่วยงานหนึ่ง ส่วนข้อมูลทางเทคนิคหรือผลงานนวัตกรรมอยู่กับอีกหน่วยงานหนึ่ง

 

แต่..หากผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน ไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไป ไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน (มาตรา 24)

นั่นหมายความว่าหาก “ผู้รับทุน” ไม่มีศักยภาพพอในการแสวงหาลู่ทาง หรือมองเห็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นไปใช้ประโยชน์ ก็จะเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวไป หากท่านเป็นบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฐานะ “ผู้รับทุน” ท่านพร้อมหรือยังที่จะดูแลและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท่านเป็นเจ้าของ ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือกลับไปยังผู้ให้ทุนเช่นเดิม

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

crossmenuchevron-down
Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd uses cookies to monitor the performance of this website and improve user experience To find out more about cookies, what they are and how we use them, please see our privacy notice, which also provides information on how to delete cookies from your hard drive.
Accept
Privacy Policy