OUR BLOG

BAYH-DOLE ACT กับสิทธิของผู้รับทุน

idg 201802 116 1
BAYH-DOLE ACT
กับสิทธิของผู้รับทุน
 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม (Bayh Dole Act) หลักใหญ่ใจความที่สำคัญเกี่ยวข้องโดยตรงกับ “ผู้รับทุน” จากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมาตรา 10 ระบุไว้ว่า..

โดยผู้รับทุนจะต้องรายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้ผู้ให้ทุนทราบ ก่อนดำเนินการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับทุนไม่ประสงค์ถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ให้ผู้รับทุนทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งความประสงค์ไม่ถือครองสิทธิไปยังผู้ให้ทุน และให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นของผู้ให้ทุน โดยการใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรม ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างผู้ให้ทุนและผู้รับทุนเป็นรายกรณี

นับเป็นครั้งแรก ที่กฎหมายไทยให้สิทธิแก่ “ผู้รับทุน” สามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ขาย หรือถ่ายทอดเทคโนโลยีของผลงานได้อีกด้วย โดยแต่เดิมนั้นความเป็นเจ้าของในผลงานวิจัยและนวัตกรรมจะเป็นของผู้ให้ทุนเพียงฝ่ายเดียว หรือผู้ให้ทุนร่วมกับผู้รับทุน ทำให้ขาดความคล่องตัวในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากความเป็นเจ้าของอยู่กับหน่วยงานหนึ่ง ส่วนข้อมูลทางเทคนิคหรือผลงานนวัตกรรมอยู่กับอีกหน่วยงานหนึ่ง

แต่..หากผู้รับทุนซึ่งถือครองสิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรือผู้รับโอนสิทธิจากผู้รับทุน ไม่มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังกล่าวไป ไปใช้ประโยชน์ในระยะเวลาสองปี นับแต่วันที่รายงานผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ค้นพบต่อผู้ให้ทุน ให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมกลับไปเป็นของผู้ให้ทุน (มาตรา 24)

นั่นหมายความว่าหาก “ผู้รับทุน” ไม่มีศักยภาพพอในการแสวงหาลู่ทาง หรือมองเห็นแนวทางในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตนได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นไปใช้ประโยชน์ ก็จะเสียสิทธิในการเป็นเจ้าของผลงานดังกล่าวไป หากท่านเป็นบุคคลหรือหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในฐานะ “ผู้รับทุน” ท่านพร้อมหรือยังที่จะดูแลและใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ท่านเป็นเจ้าของ ก่อนจะถูกเปลี่ยนมือกลับไปยังผู้ให้ทุนเช่นเดิม


Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ