International Website

อาหารเเละผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา กัญชง ต้องยื่นขออนุญาต!

เนื่องด้วยปัจจุบัน กัญชา กัญชง เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก  เพราะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทาง อย. ได้มีประกาศปลดล็อคกัญชา กัญชง อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเราควรรู้กันก่อนว่า หลังจากที่ปลดล็อคกัญชา กัญชงเเล้ว สิ่งไหนที่ทำได้เเละทำไม่ได้บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการใช้กัญชาที่ประเทศไทย เคยจัดว่าเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างถูกต้อง เเละปลอดภัย

  • สามารถทำได้หลังปลดล็อคกัญชา : ปลูกได้, ครอบครองได้ (ช่อดอก กิ่ง ก้าน ใบ หรือสารสกัด THC ไม่เกิน 0.2 %)
  • ต้องขออนุญาตหลังปลดล็อคกัญชา: การขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า, การซื้อขายสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% และการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา
  • ไม่สามารถทำได้หลังปลดล็อคกัญชา : ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ, ห้ามใช้และจำหน่ายกับสตรีมีครรถ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร และห้ามครอบครองสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% โดยไม่มีใบนุญาต

อย. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ 3 ผลิตภัณฑ์ 1. อาหาร 2 เครื่องสำอาง และ 3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการแนวทางการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง โดยกำหนดให้การผลิตอาหารดังกล่าวเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและ ห้ามผลิตในอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน และอาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ที่ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

    ขั้นตอนที่ 1 การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนั้น ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นดังนี้

1.       หลักฐานแสดงที่มาของวัตถุดิบกัญชากัญชงซึ่งห้ามไม่ให้มีช่อ ดอกติดมาด้วย

2.      หลักฐานการบันทึก การรับ-จ่ายส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง

3.      ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

4.       รูปภาพสถานที่

5.       แผนที่, แผนผังสถานที่ผลิตอาหาร

6.       วิธีการผลิต 

ระยะเวลา 6 วันทำการหลังจากส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ถ้าผ่านจะมีการนัดผู้ประกอบการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิต  จากนั้นจะได้ใบ “หลักฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านหลักเกณฑ์ GMP” เพื่อนำไปประกอบขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง

ด้วยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต/แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือผลิตเพื่อ

ส่งออก สำหรับอาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องดำเนินการตาม

กฎหมายแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ หรือให้เข้าง่าย ๆ คือผู้ใดที่ต้องการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาจะต้องขอขึ้นทะเบียนอาหาร

             แนวทางการขอนุญาตผลิตภัณฑ์

ชื่ออาหาร: ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425, 427) พ.ศ. 2564

1.       ให้ระบุส่วนประกอบที่ใช้

2.       ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องมีข้อความ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

3.       ไม่อนุญาตการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ รวมถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด

ตัวอย่างชื่อ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดกัญชา 2. ขนมปังผสมใบกัญชง 3. เครื่องดื่มผงโปรตีนสกัดจากเมล็ดกัญชง

ภาชนะบรรจุ : ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

1.       สะอาด

2.       ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนกับอาหาร

3.       ไม่มีจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค

4.       ให้ระบุชนิดของภาชนะบรรจุโดยละเอียด ทั้งภาชนะบรรจุและฝา

5.       ขนาดบรรจุ

6.       ปริมาณอาหารในระบบเมตริก

 สูตรส่วนประกอบ : สูตรส่วนประกอบที่ใช้ ต้องปลอดภัยต่อการบริโภคและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง (ฉบับที่ 425, 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

1.       กรณีมีส่วนประกอบที่เป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)

2.       แจ้งชื่อและปริมาณวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ครบ 100 %

3.       ไม่มีฮอร์โมน หรือสารปฏิชีวนะ หรือสารที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย

4.       วัตถุเจือปนอาหารโดยให้แจ้งเป็นชื่อสามัญหรือชื่อทางเคมีและ/หรือกำกับด้วย INS number

กรรมวิธีการผลิต : กรรมวิธีการผลิต ต้องเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ดังนี้

1. กรรมวิธีผลิต แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามที่ผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้ สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบ (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการทำลายเชื้อจุลินทรีย์และ แจ้งอุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช้ (ถ้ามี), อุณหภูมิที่ทำให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีทำให้แห้งหรือทำให้เป็นผง (ถ้ามี), กรรมวิธีทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และ/หรือสารที่ใช้กรองด้วย

2. กรรมวิธีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจาก เมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือ โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน :  คุณภาพหรือมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับอาหารชนิดนั้นๆ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน

1.       ชื่อสินค้า

2.       สูตร ส่วนประกอบ  100 %

3.       รูปภาพสินค้า

4.       ฉลากผลิตภัณฑ์

5.       ผลวิเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข (THC)

6.       รายละเอียดผลิตภัณฑ์

7.       ข้อกำหนดเฉพาะ specification

8.       ผลวิเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข (GDA)

ระยะเวลา 28 วันทำการ

            IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะสามารถช่วยให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา กัญชงได้มากขึ้น  เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนอย. ที่จะคอยให้คำเเนะนำ เเละให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน อย. ประเภทต่างๆกับทุกท่านด้วยครับ

Source  : https://cannabis.fda.moph.go.th/

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx

https://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขึ้นอย. (FDA) โดยตรงที่ฝ่าย Regulatory ของเรา

โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 102 

E-Mail: fda@idgthailand.com

Line : @idgthailand

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

อาหารเเละผลิตภัณฑ์ที่มีกัญชา กัญชง ต้องยื่นขออนุญาต!

เนื่องด้วยปัจจุบัน กัญชา กัญชง เป็นที่น่าจับตามองอย่างมาก  เพราะเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทาง อย. ได้มีประกาศปลดล็อคกัญชา กัญชง อย่างเป็นทางการ ดังนั้นเราควรรู้กันก่อนว่า หลังจากที่ปลดล็อคกัญชา กัญชงเเล้ว สิ่งไหนที่ทำได้เเละทำไม่ได้บ้าง เพื่อเป็นการป้องกันการใช้กัญชาที่ประเทศไทย เคยจัดว่าเป็นสารเสพติดให้โทษประเภท 5 อย่างถูกต้อง เเละปลอดภัย

  • สามารถทำได้หลังปลดล็อคกัญชา : ปลูกได้, ครอบครองได้ (ช่อดอก กิ่ง ก้าน ใบ หรือสารสกัด THC ไม่เกิน 0.2 %)
  • ต้องขออนุญาตหลังปลดล็อคกัญชา: การขายเมล็ดพันธุ์ กิ่งพันธุ์ ต้นกล้า, การซื้อขายสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% และการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา
  • ไม่สามารถทำได้หลังปลดล็อคกัญชา : ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ, ห้ามใช้และจำหน่ายกับสตรีมีครรถ์ หรือสตรีที่ให้นมบุตร และห้ามครอบครองสารสกัดที่มี THC มากกว่า 0.2% โดยไม่มีใบนุญาต

อย. ได้ออกประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้กัญชาเป็นส่วนประกอบ 3 ผลิตภัณฑ์ 1. อาหาร 2 เครื่องสำอาง และ 3. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยในบทความนี้เราจะมาพูดถึงขั้นตอนการแนวทางการยื่นขออนุญาตผลิตอาหาร หรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาหรือกัญชง

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง โดยกำหนดให้การผลิตอาหารดังกล่าวเป็นอาหารควบคุมเฉพาะและ ห้ามผลิตในอาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน และอาหารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ที่ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ซึ่งประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2564

    ขั้นตอนที่ 1 การขอตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยไปยื่นที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดนั้น ๆ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นดังนี้

1.       หลักฐานแสดงที่มาของวัตถุดิบกัญชากัญชงซึ่งห้ามไม่ให้มีช่อ ดอกติดมาด้วย

2.      หลักฐานการบันทึก การรับ-จ่ายส่วนของกัญชาหรือส่วนของกัญชง

3.      ข้อมูลของผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ กรณีที่ใช้สายการผลิตร่วมกับผลิตภัณฑ์อาหารที่มี ส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

4.       รูปภาพสถานที่

5.       แผนที่, แผนผังสถานที่ผลิตอาหาร

6.       วิธีการผลิต 

ระยะเวลา 6 วันทำการหลังจากส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ถ้าผ่านจะมีการนัดผู้ประกอบการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ผลิต  จากนั้นจะได้ใบ “หลักฐานการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารที่ผ่านหลักเกณฑ์ GMP” เพื่อนำไปประกอบขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ขั้นตอนที่ 2 การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนกัญชาหรือกัญชง

ด้วยพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 กำหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิต/แบ่งบรรจุเพื่อจำหน่าย หรือผลิตเพื่อ

ส่งออก สำหรับอาหารควบคุมเฉพาะ ได้แก่ เมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์

อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือโปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องดำเนินการตาม

กฎหมายแห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนี้ หรือให้เข้าง่าย ๆ คือผู้ใดที่ต้องการผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชาจะต้องขอขึ้นทะเบียนอาหาร

             แนวทางการขอนุญาตผลิตภัณฑ์

ชื่ออาหาร: ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 425, 427) พ.ศ. 2564

1.       ให้ระบุส่วนประกอบที่ใช้

2.       ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องมีข้อความ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร”

3.       ไม่อนุญาตการกล่าวอ้างชนิดและปริมาณ รวมถึงการกล่าวอ้างทางสุขภาพของสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลทั้งหมด

ตัวอย่างชื่อ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันเมล็ดกัญชา 2. ขนมปังผสมใบกัญชง 3. เครื่องดื่มผงโปรตีนสกัดจากเมล็ดกัญชง

ภาชนะบรรจุ : ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง ภาชนะบรรจุ

1.       สะอาด

2.       ไม่มีโลหะหนักปนเปื้อนกับอาหาร

3.       ไม่มีจุลินทรีย์ก่อให้เกิดโรค

4.       ให้ระบุชนิดของภาชนะบรรจุโดยละเอียด ทั้งภาชนะบรรจุและฝา

5.       ขนาดบรรจุ

6.       ปริมาณอาหารในระบบเมตริก

 สูตรส่วนประกอบ : สูตรส่วนประกอบที่ใช้ ต้องปลอดภัยต่อการบริโภคและเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง (ฉบับที่ 425, 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

1.       กรณีมีส่วนประกอบที่เป็นอาหารใหม่และอาหารที่มีอาหารใหม่เป็นส่วนผสม (Novel Food) ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเรื่อง อาหารใหม่ (Novel food)

2.       แจ้งชื่อและปริมาณวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ครบ 100 %

3.       ไม่มีฮอร์โมน หรือสารปฏิชีวนะ หรือสารที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่าย

4.       วัตถุเจือปนอาหารโดยให้แจ้งเป็นชื่อสามัญหรือชื่อทางเคมีและ/หรือกำกับด้วย INS number

กรรมวิธีการผลิต : กรรมวิธีการผลิต ต้องเหมาะสมและสอดคล้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ ดังนี้

1. กรรมวิธีผลิต แจ้งรายละเอียดให้ตรงตามที่ผลิตจริง โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุและให้ สอดคล้องกับสูตรส่วนประกอบ (มีการใส่วัตถุดิบต่างๆ ในขั้นตอนใด) โดยให้แจ้งกรรมวิธีการทำลายเชื้อจุลินทรีย์และ แจ้งอุณหภูมิ เวลา ความดันที่ใช้ (ถ้ามี), อุณหภูมิที่ทำให้เย็นลง (ถ้ามี), กรรมวิธีทำให้แห้งหรือทำให้เป็นผง (ถ้ามี), กรรมวิธีทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ถ้ามี) และหากมีการกรองให้แจ้งอุปกรณ์และ/หรือสารที่ใช้กรองด้วย

2. กรรมวิธีอื่น นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง เมล็ดกัญชง น้ำมันจาก เมล็ดกัญชง โปรตีนจากเมล็ดกัญชง และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของเมล็ดกัญชง น้ำมันจากเมล็ดกัญชง หรือ โปรตีนจากเมล็ดกัญชง ต้องเป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

คุณภาพหรือมาตรฐาน :  คุณภาพหรือมาตรฐาน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง และประกาศกระทรวงสาธารณสุขสำหรับอาหารชนิดนั้นๆ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน

1.       ชื่อสินค้า

2.       สูตร ส่วนประกอบ  100 %

3.       รูปภาพสินค้า

4.       ฉลากผลิตภัณฑ์

5.       ผลวิเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข (THC)

6.       รายละเอียดผลิตภัณฑ์

7.       ข้อกำหนดเฉพาะ specification

8.       ผลวิเคราะห์ตามประกาศของกระทรวงสาธารณะสุข (GDA)

ระยะเวลา 28 วันทำการ

            IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะสามารถช่วยให้ทุกท่านเข้าใจเกี่ยวกับการใช้พืชกัญชา กัญชงได้มากขึ้น  เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการจดทะเบียนอย. ที่จะคอยให้คำเเนะนำ เเละให้บริการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน อย. ประเภทต่างๆกับทุกท่านด้วยครับ

Source  : https://cannabis.fda.moph.go.th/

https://www.fda.moph.go.th/sites/food/SitePages/cannabis.aspx

https://www.fda.moph.go.th/sites/Food/Pages/Main.aspx

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 427) พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีส่วนประกอบของส่วนของกัญชาหรือกัญชง

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขึ้นอย. (FDA) โดยตรงที่ฝ่าย Regulatory ของเรา

โดยจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาและแนะนำท่านอย่างเต็มที่ในทุกบริการที่ท่านประสงค์

โทร: 02-011-7161 ถึง 102 

E-Mail: fda@idgthailand.com

Line : @idgthailand

crossmenuchevron-down