i icon.png

Invention
Protector

บริการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร
หรือการยื่นขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์/อนุสิทธิบัตร

bebe 2

IDG เราจะทำการสืบค้นตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ก่อนทุกครั้ง โดยทีมงาน IDG ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีภูมิหลังในสาขาวิชาเฉพาะด้าน ที่พร้อมจะรับฟังและทำความเข้าใจในงานประดิษฐ์ของท่าน ทีมงานจะรายงานผลการสืบค้นเพื่อให้ท่านได้ทราบถึงงานประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับงานประดิษฐ์ของท่านที่พบในฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทย โดยทีมงานจะวิเคราะห์ในรายละเอียดและความเป็นไปได้ในการจดทะเบียน ช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำท่านอย่างตรงไปตรงมา ในการยื่นจดสิทธิบัตร

และจะทำการร่างคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรโดยตัวแทนสิทธิบัตรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยเรามีจุดเด่นที่ ตัวแทนสิทธิบัตรของเราคือผู้ที่มีความรู้และความเข้าใจในสาขาวิชานั้น ๆ ร่วมกับความรู้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำขอรับสิทธิบัตรของท่านมีโอกาสได้รับจดทะเบียนสูงสุด ครอบคลุมไปถึงการบังคับใช้สิทธิได้จริง หากเกิดกรณีละเมิด หรือซื้อ-ขายสิทธิในงานประดิษฐ์ดังกล่าว

ทีมงานจะดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรในประเทศไทยให้กับท่าน
และอยู่เคียงข้างงานประดิษฐ์/ออกแบบดังกล่าว โดยจะดูแลติดตามสิทธิบัตร
ของท่านไปโดยตลอด ให้ท่านเชื่อมั่น วางใจและรู้สึกปลอดภัยไปกับเรา

ขั้นตอนการทำงาน

invention protector info.png scaled