การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในระดับสากลกับผู้ประกอบการไทย

                   ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขายสินค้าไปต่างประเทศ หลี่กเลี่ยงไม่ได้เลย ที่จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK) ในประเทศที่ผู้ประกอบการค้าไทยก่อนที่จะส่งสินค้าไปขาย เพื่อเป็นการคุ้มครองเครื่องหมายการค้า (TRADEMARK)ของผู้ประกอบการ

                  การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริด หรือ MADRID Protocol อาจจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการไทย เพราะ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK)ตามพิธีสารมาดริดนั้น ผู้ประกอบการไทยยื่นคำขอเพียงคำขอเดียวสามารถเลือกประเทศที่ต้องการขอรับความคุ้มครองได้ถึง 98 ประเทศสมาชิก จ่ายค่าธรรมเนียมในคราวเดียว จึงเป็นระบบที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถยื่นจดโดยใช้ภาษาเดียว

                ทั้งนี้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK)ตามพิธีสารมาดริด มีข้อกำหนดว่าผู้ที่จะยื่นผ่านระบบนี้ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติ หรือมีภูมิลำเนา หรือมีสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมอย่างแท้จริงในประเทศไทย
                ดังนั้น การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK) ตามพิธีสารมาดริด MADRID เป็นระบบสำหรับการปกป้องเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK)ทั่วโลก เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK) และมิให้บุคคลใดนำเครื่องหมายการค้า(TRADEMARK) ของผู้ประกอบการไทยไปจดทะเบียนในต่างประเทศ

 ( **การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพิธีสารมาดริดในประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้)

Advanced Intellectual Property Management Programme

The Advanced IP Management Programme is a week-long course focusing on the importance and strategic applications of IP management and how it intertwines with business strategies and growth. ..
Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •