Training

IDG ที่ปรึกษาด้านนวัตกรรม
และทรัพย์สินทางปัญญา

IDG มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในด้าน ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ตลอดจนการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้องค์กรได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้นั้น ไปปรับใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือการกำหนดกลยุทธ์ในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

” IDG จึงได้สร้างสรรค์หลักสูตรอบรมองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับองค์กรหรือผู้ที่สนใจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการภายในองค์กร ให้เป็นองค์กรทางด้านนวัตกรรมที่ยั่งยืน “

IDG มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญความรู้หลากหลายด้าน

การวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

 • เข้าใจความสำคัญและสามารถจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาได้
 • เรียนรู้ทรัพย์สินทางปัญญาและเลือกรับความคุ้มครองได้เหมาะสม
 • พัฒนาทักษะเพื่อการคุ้มครองและบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

กลยุทธ์การวิเคราะห์สิทธิบัตร และการจัดการสิทธิบัตรภายในองค์กร

 • เข้าใจประเทและโครงสร้างของสิทธิบัตรประเภทต่างๆ
 • เรียนรู้การพัฒนาวางแผนเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำสิทธิบัตรในองค์กร
 • เข้าใจกระบวนการและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตร
 • การนำข้อมูลสิทธิบัตรไปใช้ประโยชน์

กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตร และการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

 • เข้าใจความสำคัญและกลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตร
 • ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆเพื่อการพัฒนาองค์กร
 • เรียนรู้หลักการพื้นฐานเพื่อการพัฒนาทักษะการสืบค้นสิทธิบัตร

การออกแบบ และการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าภายในองค์กร

 • เข้าใจพื้นฐานและความสำคัญของเครื่องหมายการค้า
 • เข้าใจหลักการพื้นฐานในการคิดชื่อเครื่องหมายการค้า
 • สามารถทำแผนกลยุทธ์เพื่อคุ้มครองเครื่องหมายการค้าได้
 • สารถเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องหมายการค้าได้

ตัวอย่างหน่วยงาน
บริษัทที่ IDG เข้าไปให้การอบรม

การวิเคราะห์และจำแนกทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

หลักสูตรดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานของทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อการพัฒนานวัตกรรมทั้งในด้านของผลิตภัณฑ์ หรือการบริการที่ราบรื่น ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถวิเคราะห์และจัดจำแนก ตลอดจนการนำองค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม และยังทำให้เข้าใจถึงปัญหาหรือความเสี่ยงทางด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การวิเคราะห์สิทธิบัตรและการจัดการสิทธิบัตรภายในองค์กร

นวัตกรรมนั้นมีบทบาทที่สำคัญมากต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์กร และเพื่อการคุ้มครองหรือต่อยอดทางธุรกิจที่สมบูรณ์ กลุ่มบุคคลที่เป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรเหล่านั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงระบบสิทธิบัตร สามารถดำเนินการหรือมีความเข้าใจในเนื้อหาของสิทธิบัตรซึ่งมีองค์ความรู้สำคัญอันเป็นของเขตของงานประดิษฐ์ สามารถกำหนดกลยุทธ์และวางแผนเพื่อรองรับการขยายตัวของเทคโนโลยีได้ หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในส่วนของการวางแผน การจัดการ รวมไปถึงการดำเนินการด้านสิทธิบัตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การสืบค้นสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลสิทธิบัตร

ด้วยแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องของจำนวนสิทธิบัตรทั่วโลก ซึ่งข้อมูลสิทธิบัตรจากทั่วโลกนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาภายในองค์กรหรือการสร้างตลาดกลุ่มเป้าหมาย และส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อแนวทางการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หลักสูตรดังกล่าวจึงมุ่งเน้นการเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรอันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มบุคคลหรือองค์กร เพื่อการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์

การออกแบบและการบริหารจัดการเครื่องหมายการค้าภายในองค์กร

หลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้ประกอบการ นักออกแบบ หรือ เจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการสร้างเครื่องหมายการค้าขององค์กรให้แข็งแรงและโดดเด่นขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร หลักสูตรนี้จึงเน้นให้เข้าใจถึงกลยุทธ์การออกแบบ การสร้างเครื่องหมายการค้ารวมถึงการปกป้องเครื่องหมายการค้าตั้งแต่แนวคิดจนถึงวิธีการในการปกป้อง เพิ่มมูลค่า ให้กับเครื่องหมายการค้า และสามารถใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างมั่นคงและปลอดภัย หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการออกแบบและปกป้องเครื่องหมายการค้าควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ และให้คำปรึกษาแบบเจาะลึกรายธุรกิจ

Share this.
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
© Copyright 2013 -2017 Intellectual Design Group (IDG) Co., Ltd.

video_nstda