OUR BLOG

ถามมา..ตอบไป IDG Thailand #1

QA 01

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #1

เมื่อสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) ได้รับแบบฟอร์ม MM2 แล้วจะดำเนินการอย่างไร? และการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วจะมีผลอย่างไร?

เมื่อสำนักระหว่างประเทศได้รับแบบฟอร์ม MM2 จะออกวันที่ได้รับคำขอจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

ภายใน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่กรมฯ รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

เกิน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศเกิน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่สำนักระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากสำนักระหว่างประเทศตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งไปยังกรมฯ และผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผู้ขอฯ หรือกรมฯ แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ

เมื่อพบว่าคำขอมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้ว สำนักระหว่างประเทศจะออกเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) และส่งคำขอไปยังประเทศต่างๆ ตามที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครอง เพื่อให้แต่ละประเทศพิจารณาว่าคำขอดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ต่อไป ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่ผู้ขอยื่นขอรับความคุ้มครอง

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ