International Website

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #1

เมื่อสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) ได้รับแบบฟอร์ม MM2 แล้วจะดำเนินการอย่างไร? และการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วจะมีผลอย่างไร?

เมื่อสำนักระหว่างประเทศได้รับแบบฟอร์ม MM2 จะออกวันที่ได้รับคำขอจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

ภายใน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่กรมฯ รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

เกิน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศเกิน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่สำนักระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากสำนักระหว่างประเทศตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งไปยังกรมฯ และผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผู้ขอฯ หรือกรมฯ แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ

เมื่อพบว่าคำขอมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้ว สำนักระหว่างประเทศจะออกเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) และส่งคำขอไปยังประเทศต่างๆ ตามที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครอง เพื่อให้แต่ละประเทศพิจารณาว่าคำขอดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ต่อไป ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่ผู้ขอยื่นขอรับความคุ้มครอง

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

ค้นหา

TAGS

Design Design First-S-Curve-02 IDG Innovation LogoDesign LogoDesign Patent Technology trademark training Trend TRENDS UPDATE กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา การจดสิทธิบัตร การจดสิทธิบัตร การละเมิดลิขสิทธิ์ การสร้างแบรนด์ การสื่อสารอัตลักษณ์ งานออกแบบ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดลิขสิทธิ์ จดสิทธิบัตรต่างประเทศ จดสิทธิบัตรทั่วโลก ตรวจสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระบบมาดริด ละเมิดลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สร้างนวัตกรรม สัมมนา สิทธิบัตร สิทธิบัตร สิทธิบัตรการประดิษฐ์ สืบค้นสิทธิบัตร ออกแบบ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบโลโก้ อัตลักษณ์ เครื่องหมายการค้า เทคโนโลยี โลโก้

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #1

เมื่อสำนักระหว่างประเทศ (International Bureau) ได้รับแบบฟอร์ม MM2 แล้วจะดำเนินการอย่างไร? และการจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศแล้วจะมีผลอย่างไร?

เมื่อสำนักระหว่างประเทศได้รับแบบฟอร์ม MM2 จะออกวันที่ได้รับคำขอจะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

ภายใน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศ ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่กรมฯ รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

เกิน 2 เดือน

คำขอไปถึงสำนักระหว่างประเทศเกิน 2 เดือน นับแต่วันที่กรมฯ รับคำขอไว้ ถือว่าวันที่สำนักระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ

หากสำนักระหว่างประเทศตรวจพบข้อบกพร่องจะแจ้งไปยังกรมฯ และผู้ยื่นคำขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ซึ่งผู้ขอฯ หรือกรมฯ แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ขอชำระค่าธรรมเนียมไม่ครบถ้วน เป็นต้น โดยต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นถือว่าผู้ขอละทิ้งคำขอ

เมื่อพบว่าคำขอมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ หรือมีการแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จสิ้นแล้ว สำนักระหว่างประเทศจะออกเลขที่จดทะเบียนระหว่างประเทศ (International Registration Number หรือ IRN) และส่งคำขอไปยังประเทศต่างๆ ตามที่ผู้ขอระบุขอรับความคุ้มครอง เพื่อให้แต่ละประเทศพิจารณาว่าคำขอดังกล่าวสามารถรับจดทะเบียนได้หรือไม่ต่อไป ตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าในแต่ละประเทศที่ผู้ขอยื่นขอรับความคุ้มครอง

IDG หวังว่าข้อมูลทั้งหมดนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน ให้กับผู้ประกอบการ หลาย ๆ ท่าน สำหรับการขอรับคุ้มครองเครื่องหมายการค้าในต่างประเทศ
หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ทางทีมงาน IDG ยินดีที่จะให้คำปรึกษา และพร้อมที่จะช่วยท่านวางแผนเพื่อขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 โทร: 02-011-7161 ถึง 6

ฝ่ายเครื่องหมายการค้า  02-011-7161 Ext

ฝ่ายภายในประเทศ Ext 101,102

ฝ่ายต่างประเทศ Ext 104,105

ฝ่ายกฏหมาย Ext 103

E-Mail: tm@idgthailand.com

crossmenuchevron-down