OUR BLOG

ถามมา..ตอบไป IDG Thailand #2

QA 02
 

“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #2

 
 

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร?

 

เนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน จึงมีข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติดังนี้

  •  

    คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

     
  •  

    คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ดังนั้น ในการยื่นคำขอผู้ขอควรนำคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน หากนำคำขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอที่อยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน ย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซึ่งจะส่งผลให้คำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลไปนั้น

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ