“ถามมา..ตอบไป”
IDG Thailand #2

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศมีข้อควรระวังหรือไม่ อย่างไร?

เนื่องจากการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศต้องอ้างอิงคำขอพื้นฐาน จึงมีข้อควรระวังและข้อพึงปฏิบัติดังนี้

  • คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

  • คำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ กับคำขอที่ยื่นขอจดทะเบียนหรือได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทย ต้องเป็นเจ้าของ และที่อยู่เดียวกัน รูปเครื่องหมายเดียวกัน รายการสินค้าของคำขอพื้นฐานครอบคลุมรายการสินค้าในคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศ

ดังนั้น ในการยื่นคำขอผู้ขอควรนำคำขอที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วในประเทศมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน หากนำคำขอที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน หรือคำขอที่อยู่ระหว่างการคัดค้าน อุทธรณ์ หรือทะเบียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาพิพากษาของศาลมาระบุเป็นคำขอพื้นฐาน ย่อมเกิดความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนคำขอในประเทศ หรือถูกเพิกถอนทะเบียนในประเทศซึ่งจะส่งผลให้คำขอระหว่างประเทศนั้นสิ้นผลไปนั้น

IDG ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมให้บริการยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแบบครบวงจร ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

Share this.
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 1
  •