OUR BLOG

Incoterms® คืออะไร เเละ มีความสำคัญอย่างไร ?

ก่อนซื้อแฟรนไชส์ 31

Incoterms® คือกลุ่มข้อกำหนดมาตรฐานในการส่งมอบสินค้า หรือมาตรฐานเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าทั้งหมด 11 กฎที่ออกโดยสภาหอการค้านานาชาติ (ICC: International Chamber of Commerce) เพื่อกำหนดหน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อในการทำธุรกิจซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การทราบ Incoterms จะช่วยให้การทำธุรกิจระหว่างคู่ค้าเป็นไปด้วยความราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยในแต่ละกฎของ Incoterms จะชี้แจงหน้าที่ งาน ค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงที่ผู้ซื้อและผู้ขายต้องรับผิดชอบในการทำธุรกิจเหล่านี้

       Incoterms® 2020 ถูกอัปเดตและแบ่งเป็นสองหมวดหมู่ที่แสดงถึงวิธีการขนส่ง โดยมีกฎทั้งหมด 11 กฎ ประกอบด้วย 7 กฎสำหรับทุกวิธีการขนส่ง และ 4 กฎสำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางแม่น้ำ

ก่อนซื้อแฟรนไชส์ 36

กฎของ Incoterms® 2020 สำหรับทุกวิธีการขนส่ง ประกอบด้วย:

EXW (Ex Works) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนส่งสินค้า ไปยังคลังสินค้าของผู้ซื้อเอง

FCA (Free Carrier) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่ง ที่ผู้ขายต้องทําพิธีการส่งออกรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และความเสี่ยงภัยระหว่างการขนส่งจากสถานที่ของผู้ขาย จนกระทั่งถึงสถานที่ของผู้รับขนส่ง ส่วนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนสินค้าและความเสี่ยงภัยต่าง ๆ ไปยังจุดหมายปลายทางเป็นของผู้ซื้อ

CPT (Carriage Paid To) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการ ทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้าส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัย ในการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบให้แก่ผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง

CIP (Carriage and Insurance Paid To) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้า ให้ผู้รับขนส่งที่ระบุโดยผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้รับขนส่งสินค้าที่เมืองท่าต้นทาง ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวาง ขนส่งสินค้า และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย

DAP (Delivered at Place) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายต่างๆ ยกเว้นค่าภาษีและพิธีการนำเข้า และต้องรับความเสี่ยงภัยจนสินค้าถึงจุดหมายปลายทาง

DPU (Delivered at Place Unloaded) ผู้ขายทำการส่งมอบสินค้า โดยรับผิดชอบทั้งค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงทั้งหมดไปจนถึงการขนถ่ายสินค้าลงจากยานพาหนะไปยังอาคารขนถ่ายสินค้าปลายทางที่ระบุในสัญญารับขนส่ง โดยที่ผู้ซื้อรับความเสี่ยงทั้งหมดของสินค้าเมื่อได้รับมอบสินค้าแล้ว

DDP (Delivered Duty Paid) เงื่อนไข การส่งมอบนี้ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้จัดให้สินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทางของผู้ซื้อซึ่งผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ การทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ค่าประกันภัยขน ส่งสินค้า และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการนําของลงจากเรือและค่าขนส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ผู้ซื้อระบุไว้ จนกระทั่งสินค้าพร้อมส่งมอบ ณ สถานที่ปลายทาง ผู้ขายต้องเป็นผู้ดําเนินพิธีการนําเข้าสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและเป็นผู้จ่ายค่า ภาษีนําเข้าแทน ผู้ซื้อด้วย

กฎของ Incoterms® 2020 สำหรับการขนส่งทางทะเลหรือทางแม่น้ำภาย ประกอบด้วย:

FAS (Free Alongside Ship) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้นําสินค้าไปยังกาบเรือ ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ส่วนค่าใช้จ่ายในการนำของขึ้นเรือ ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า ความเสี่ยงภัยในการนำของขึ้นเรือ และระหว่างการขนส่งเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าถูกส่งมอบไปยังกาบเรือ และผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย

FOB (Free on Board) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ณ ท่าเรือต้นทางที่ระบุไว้ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบการทําพิธีการส่งออกด้วย ส่วนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว

–  CFR (Cost and Freight) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก และจ่ายค่าระวางขนส่งสินค้า ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมทั้งความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าเป็นภาระของผู้ซื้อในทันทีที่ของผ่านกาบระวางเรือไปแล้ว

–  CIF (Cost Insurance and Freight) ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้า ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบในการทําพิธีการส่งออก จ่ายค่าระวางเรือ และค่าประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการขนส่งสินค้าจนถึงมือผู้ซื้อให้แก่ผู้ซื้อด้วย

       ข้อกำหนด Incoterms เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้คู่ค้าทุกฝ่ายเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเองในแต่ละขั้นตอน การใช้ Incoterms ช่วยลดความสับสนและเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจส่งออกไปยังประเทศต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

       นอกจากการเลือก Incoterms ที่เหมาะสมมาใช้กับสัญญาในการดำเนินธุรกิจของท่านแล้ว การร่างสัญญาและข้อกำหนดต่าง ๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน จึงจำเป็นต้องเลือกใช้บริการผู้เชี่ยวชาญทางด้านสัญญาโดยเฉพาะ โดยควรเลือกจากหลากหลายปัจจัย ดังต่อไปนี้

–          เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
–          มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า
–          มีความละเอียดรอบคอบ
–          มีความกระชับและชัดเจน
–          ให้คำแนะนำตามความต้องการ
–          ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง
–          อัตราค่าบริการที่เหมาะสม

ทำไมควรเลือกเรา ?

ความเชี่ยวชาญ: ทีมสัญญาของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนและมีความรู้ในการเขียนข้อตกลงแต่ละประเภท มีการอัพเดทข่าวสารและข้อกฎหมายให้ทันยุคสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือ

ความยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้า: เราเข้าใจว่าทุก ๆ ข้อตกลงนั้นเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป และไม่ควรมีข้อตกลงที่มีลักษณะเหมือนกัน ทีมสัญญาของเราให้บริการในการร่างสัญญาโดยการปรับเปลี่ยนข้อตกลงไปตามความต้องการและความจำเป็นของท่านเป็นหลัก แต่ยังอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เพื่อเขียนข้อตกลงที่ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

ความละเอียดรอบคอบ: เรามีเจ้าหน้าที่ด้านสัญญาที่ให้คำปรึกษาและดำเนินการร่างสัญญาอยู่หลายท่าน ซึ่งแต่ละท่านจะช่วยตรวจสอบและทบทวนเนื้อหาและข้อกำหนดในสัญญาอย่างถี่ถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดให้แก่ท่านได้มากที่สุด

กระชับและชัดเจน: เราเข้าใจว่าภาษาทางกฎหมายอาจทำให้ท่านรู้สึกว่าซับซ้อน ทีมสัญญาของเรามีความชำนาญในการแบ่งหมวดหมู่ของสัญญาออกเป็นส่วนย่อย ๆ เพื่อทำให้คุณเข้าใจหลักการทางกฎหมายและเงื่อนไขหรือข้อกำหนดต่าง ๆ ในสัญญาได้อย่างกระชับและชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการเข้าใจข้อตกลงและเงื่อนไขของท่าน

แนะนำตามความต้องการ: นอกจากการร่างข้อตกลงแล้ว ทีมสัญญาของเรายังสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยท่านตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งเรามุ่งหวังที่จะให้ท่านมีความรู้และความเข้าใจที่จำเป็นในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของท่านเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของท่าน

การสนับสนุนต่อเนื่อง: เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนท่านในการบรรลุเป้าหมายตามข้อตกลงอยู่เสมอ  โดยทีมสัญญาของเราจะให้การสนับสนุนและคำแนะนำ เพื่อให้ท่านได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายของเราได้ตลอดเวลาเมื่อท่านต้องการ

       IDG เราเชื่อว่าการร่างข้อตกลงที่ดี จะเป็นรากฐานของการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยทีมงานทนายผู้เชี่ยวชาญและเนื้อหาทางกฎหมายที่ครอบคลุม ท่านสามารถนำเสนอข้อตกลงที่แข็งแกร่งตามที่ท่านกำหนดเอง มาใช้เป็นเกราะที่ปกป้องสิทธิ์และผลประโยชนน์ของท่าน และส่งเสริมความสำเร็จของท่านได้อย่างมั่นใจ

     ติดต่อเราวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถช่วยท่านในการร่างข้อตกลงต่าง ๆ 

  

ติดต่อเราได้ที่ : 

Line: @idgthailand (มี@)

E-Mail: [email protected]

Facebook : Intellectual Design Group

โทร: 02-011-7161 ต่อ 106 ฝ่ายกฏหมาย

Share this article

Facebook
Twitter
LinkedIn

ปรึกษา IDG

ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมให้คำแนะนำคุณ

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

ติดต่อทีมผู้เชี่ยวชาญ