การขอทุนสนับสนุนนวัตกรรม

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากยิ่งขึ้น IDG จึงมีบริการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการขอรับทุนสนับสนุนด้านนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในรูปแบบของเงินทุนและไม่ใช่เงินทุน เพื่อเป็นการผลักดันองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทย ให้ได้รับการสนับสนุนและสามารถพัฒนานวัตกรรมให้มีศักยภาพและมีคุณค่าอย่างสูงสุด สามารถนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย